DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Qiagen 37,72 0,68 1,84 % 21:20 36,02 37,72 -11,66 % 2,18 % -12,51 %
K
V
Symrise 105,50 1,80 1,74 % 21:51 102,70 105,70 11,24 % 15,43 % -0,24 %
K
V
Vonovia 25,15 0,38 1,53 % 21:59 24,33 25,26 -6,75 % 16,54 % 29,47 %
K
V
E.ON 12,40 0,16 1,27 % 21:53 12,16 12,40 -0,92 % 13,24 % 4,03 %
K
V
Fresenius SE 26,82 0,33 1,25 % 21:56 26,01 26,99 1,75 % 8,89 % 3,91 %
K
V
Münchener Rück 417,10 4,90 1,19 % 21:59 408,40 417,10 5,76 % 10,78 % 26,66 %
K
V
Deutsche Telekom 21,10 0,20 0,96 % 21:59 20,71 21,22 -8,40 % 3,53 % -5,97 %
K
V
Allianz 263,80 2,20 0,84 % 21:59 258,20 264,20 6,63 % 18,43 % 20,24 %
K
V
Commerzbank 13,42 0,08 0,60 % 21:59 13,13 13,42 20,52 % 30,04 % 29,54 %
K
V
Deutsche Bank 14,91 0,08 0,54 % 21:54 14,58 14,99 25,04 % 51,96 % 50,30 %
K
V
Henkel 72,28 0,38 0,53 % 21:47 71,60 72,60 -0,44 % 7,82 % -4,04 %
K
V
Bayer 26,40 0,13 0,48 % 21:58 25,65 26,40 -18,74 % -37,71 % -57,07 %
K
V
Hannover Rueck 230,10 0,70 0,31 % 21:49 226,00 230,10 1,77 % 10,04 % 26,05 %
K
V
RWE 32,44 0,09 0,28 % 21:59 32,01 32,77 -13,98 % -3,57 % -19,92 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,44 0,09 0,23 % 21:54 37,61 38,44 -12,39 % 0,33 % -12,01 %
K
V
Merck 146,65 0,30 0,21 % 21:49 144,45 146,85 0,00 % 1,00 % -10,42 %
K
V
Deutsche Börse 186,60 0,05 0,03 % 20:17 185,05 186,90 -1,76 % 18,48 % 4,30 %
K
V
Rheinmetall 504,00 0,00 0,00 % 21:59 498,60 514,80 51,22 % 89,19 % 86,67 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Infineon 29,90 -0,83 -2,69 % 21:59 29,77 30,60 -13,56 % -3,66 % -18,66 %
K
V
Covestro 48,53 -1,23 -2,47 % 21:59 48,25 49,50 2,13 % 3,96 % 27,85 %
K
V
Sartorius VZ 270,50 -5,60 -2,03 % 21:52 265,70 278,00 -9,08 % 6,87 % -30,21 %
K
V
Siemens Energy 17,48 -0,33 -1,85 % 21:59 17,21 17,73 46,64 % 53,87 % -18,05 %
K
V
SAP 164,70 -2,94 -1,75 % 21:57 164,04 168,20 9,87 % 36,18 % 41,57 %
K
V
Brenntag 74,24 -1,14 -1,51 % 20:46 74,20 74,84 -7,75 % 7,88 % 2,29 %
K
V
Heidelberg Materials 92,76 -1,16 -1,24 % 21:27 92,40 94,24 11,28 % 29,66 % 31,02 %
K
V
Mercedes-Benz Group 73,80 -0,90 -1,20 % 21:59 73,50 74,34 23,76 % 15,06 % 5,26 %
K
V
Beiersdorf 135,40 -1,65 -1,20 % 21:11 134,55 137,00 -0,04 % 11,62 % 10,62 %
K
V
Continental 62,38 -0,74 -1,17 % 21:55 61,98 62,86 -12,51 % -2,16 % -10,19 %
K
V
Siemens 172,56 -1,90 -1,09 % 21:58 171,90 173,76 6,66 % 32,70 % 17,20 %
K
V
Daimler Truck Holding 43,50 -0,45 -1,02 % 21:58 42,94 43,77 40,32 % 40,91 % 43,52 %
K
V
Siemens Healthineers 50,68 -0,50 -0,98 % 21:58 49,61 51,04 -2,91 % 7,42 % -5,41 %
K
V
BMW 105,65 -0,95 -0,89 % 21:54 104,70 106,50 13,68 % 8,26 % 1,47 %
K
V
Volkswagen Vz. 120,95 -0,95 -0,78 % 21:59 119,90 121,75 12,60 % 12,72 % -4,66 %
K
V
Porsche Automobil 48,78 -0,37 -0,75 % 21:56 48,28 49,16 11,57 % 5,29 % -7,16 %
K
V
BASF 50,62 -0,37 -0,73 % 21:57 50,05 50,73 16,88 % 21,10 % -0,08 %
K
V
Airbus 159,16 -0,94 -0,59 % 21:47 157,02 160,80 6,35 % 28,09 % 23,94 %
K
V
adidas 223,60 -0,90 -0,40 % 21:52 221,30 227,00 35,11 % 27,65 % 36,64 %
K
V
MTU Aero Engines 212,10 -0,80 -0,38 % 21:34 208,70 213,00 1,10 % 27,77 % -12,75 %
K
V
Porsche 89,40 -0,28 -0,31 % 21:57 87,82 90,50 20,58 % -2,23 % -23,39 %
Zalando 26,74 -0,02 -0,07 % 21:51 26,21 26,99 62,16 % 18,69 % -29,00 %
K
V

DAX Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Allianz 8,96 % 263,80 261,90 258,20 264,20 2,20 0,84 %
K
V
MTU Aero Engines 8,41 % 212,10 212,40 208,70 213,00 -0,80 -0,38 %
K
V
Volkswagen Vz. 8,20 % 120,95 121,75 119,90 121,75 -0,95 -0,78 %
K
V
Rheinmetall 74,94 % 504,00 503,40 498,60 514,80 0,00 0,00 %
K
V
Hannover Rueck 6,82 % 230,10 228,70 226,00 230,10 0,70 0,31 %
K
V
Symrise 5,90 % 105,50 103,50 102,70 105,70 1,80 1,74 %
K
V
Porsche Automobil 5,58 % 48,78 49,31 48,28 49,16 -0,37 -0,75 %
K
V
Siemens Energy 46,21 % 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V
BMW 4,71 % 105,65 106,65 104,70 106,50 -0,95 -0,89 %
K
V
BASF 3,77 % 50,62 50,99 50,05 50,73 -0,37 -0,73 %
K
V
Daimler Truck Holding 27,42 % 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V
Commerzbank 24,90 % 13,42 13,36 13,13 13,42 0,08 0,60 %
K
V
Zalando 23,68 % 26,74 26,82 26,21 26,99 -0,02 -0,07 %
K
V
adidas 21,35 % 223,60 224,50 221,30 227,00 -0,90 -0,40 %
K
V
Deutsche Bank 20,90 % 14,91 14,82 14,58 14,99 0,08 0,54 %
K
V
Mercedes-Benz Group 17,97 % 73,80 74,79 73,50 74,34 -0,90 -1,20 %
K
V
SAP 17,96 % 164,70 167,36 164,04 168,20 -2,94 -1,75 %
K
V
Heidelberg Materials 14,60 % 92,76 93,84 92,40 94,24 -1,16 -1,24 %
K
V
Airbus 13,70 % 159,16 159,62 157,02 160,80 -0,94 -0,59 %
K
V
Porsche 11,69 % 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Münchener Rück 10,81 % 417,10 412,70 408,40 417,10 4,90 1,19 %
K
V
E.ON 1,93 % 12,40 12,22 12,16 12,40 0,16 1,27 %
K
V
Merck 1,88 % 146,65 145,55 144,45 146,85 0,30 0,21 %
K
V
Siemens 1,75 % 172,56 174,44 171,90 173,76 -1,90 -1,09 %
K
V
Deutsche Börse 0,16 % 186,60 186,05 185,05 186,90 0,05 0,03 %
K
V
Beiersdorf 0,04 % 135,40 137,25 134,55 137,00 -1,65 -1,20 %
K
V

DAX Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro -8,19 % 48,53 49,76 48,25 49,50 -1,23 -2,47 %
K
V
Qiagen -6,94 % 37,72 37,01 36,02 37,72 0,68 1,84 %
K
V
Fresenius SE -5,06 % 26,82 26,59 26,01 26,99 0,33 1,25 %
K
V
Siemens Healthineers -3,98 % 50,68 51,16 49,61 51,04 -0,50 -0,98 %
K
V
Bayer -21,55 % 26,40 26,27 25,65 26,40 0,13 0,48 %
K
V
RWE -21,03 % 32,44 32,35 32,01 32,77 0,09 0,28 %
K
V
Infineon -20,77 % 29,90 30,77 29,77 30,60 -0,83 -2,69 %
K
V
Deutsche Telekom -2,76 % 21,10 20,93 20,71 21,22 0,20 0,96 %
K
V
Continental -18,86 % 62,38 63,18 61,98 62,86 -0,74 -1,17 %
K
V
Sartorius VZ -18,47 % 270,50 277,00 265,70 278,00 -5,60 -2,03 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -14,39 % 38,44 38,42 37,61 38,44 0,09 0,23 %
K
V
Vonovia -12,31 % 25,15 24,72 24,33 25,26 0,38 1,53 %
K
V
Brenntag -10,58 % 74,24 75,42 74,20 74,84 -1,14 -1,51 %
K
V
Henkel -0,63 % 72,28 71,80 71,60 72,60 0,38 0,53 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
SAP 9,87 % 164,70 167,36 164,04 168,20 -2,94 -1,75 %
K
V
Zalando 62,16 % 26,74 26,82 26,21 26,99 -0,02 -0,07 %
K
V
Siemens 6,66 % 172,56 174,44 171,90 173,76 -1,90 -1,09 %
K
V
Allianz 6,63 % 263,80 261,90 258,20 264,20 2,20 0,84 %
K
V
Airbus 6,35 % 159,16 159,62 157,02 160,80 -0,94 -0,59 %
K
V
Rheinmetall 51,22 % 504,00 503,40 498,60 514,80 0,00 0,00 %
K
V
Münchener Rück 5,76 % 417,10 412,70 408,40 417,10 4,90 1,19 %
K
V
Siemens Energy 46,64 % 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V
Daimler Truck Holding 40,32 % 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V
adidas 35,11 % 223,60 224,50 221,30 227,00 -0,90 -0,40 %
K
V
Deutsche Bank 25,04 % 14,91 14,82 14,58 14,99 0,08 0,54 %
K
V
Mercedes-Benz Group 23,76 % 73,80 74,79 73,50 74,34 -0,90 -1,20 %
K
V
Porsche 20,58 % 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Commerzbank 20,52 % 13,42 13,36 13,13 13,42 0,08 0,60 %
K
V
Covestro 2,13 % 48,53 49,76 48,25 49,50 -1,23 -2,47 %
K
V
BASF 16,88 % 50,62 50,99 50,05 50,73 -0,37 -0,73 %
K
V
BMW 13,68 % 105,65 106,65 104,70 106,50 -0,95 -0,89 %
K
V
Volkswagen Vz. 12,60 % 120,95 121,75 119,90 121,75 -0,95 -0,78 %
K
V
Porsche Automobil 11,57 % 48,78 49,31 48,28 49,16 -0,37 -0,75 %
K
V
Heidelberg Materials 11,28 % 92,76 93,84 92,40 94,24 -1,16 -1,24 %
K
V
Symrise 11,24 % 105,50 103,50 102,70 105,70 1,80 1,74 %
K
V
Hannover Rueck 1,77 % 230,10 228,70 226,00 230,10 0,70 0,31 %
K
V
Fresenius SE 1,75 % 26,82 26,59 26,01 26,99 0,33 1,25 %
K
V
MTU Aero Engines 1,10 % 212,10 212,40 208,70 213,00 -0,80 -0,38 %
K
V
Merck 0,00 % 146,65 145,55 144,45 146,85 0,30 0,21 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Sartorius VZ -9,08 % 270,50 277,00 265,70 278,00 -5,60 -2,03 %
K
V
Deutsche Telekom -8,40 % 21,10 20,93 20,71 21,22 0,20 0,96 %
K
V
Brenntag -7,75 % 74,24 75,42 74,20 74,84 -1,14 -1,51 %
K
V
Vonovia -6,75 % 25,15 24,72 24,33 25,26 0,38 1,53 %
K
V
Siemens Healthineers -2,91 % 50,68 51,16 49,61 51,04 -0,50 -0,98 %
K
V
Bayer -18,74 % 26,40 26,27 25,65 26,40 0,13 0,48 %
K
V
RWE -13,98 % 32,44 32,35 32,01 32,77 0,09 0,28 %
K
V
Infineon -13,56 % 29,90 30,77 29,77 30,60 -0,83 -2,69 %
K
V
Continental -12,51 % 62,38 63,18 61,98 62,86 -0,74 -1,17 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -12,39 % 38,44 38,42 37,61 38,44 0,09 0,23 %
K
V
Qiagen -11,66 % 37,72 37,01 36,02 37,72 0,68 1,84 %
K
V
Deutsche Börse -1,76 % 186,60 186,05 185,05 186,90 0,05 0,03 %
K
V
E.ON -0,92 % 12,40 12,22 12,16 12,40 0,16 1,27 %
K
V
Henkel -0,44 % 72,28 71,80 71,60 72,60 0,38 0,53 %
K
V
Beiersdorf -0,04 % 135,40 137,25 134,55 137,00 -1,65 -1,20 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Rheinmetall 89,19 % 504,00 503,40 498,60 514,80 0,00 0,00 %
K
V
Fresenius SE 8,89 % 26,82 26,59 26,01 26,99 0,33 1,25 %
K
V
BMW 8,26 % 105,65 106,65 104,70 106,50 -0,95 -0,89 %
K
V
Brenntag 7,88 % 74,24 75,42 74,20 74,84 -1,14 -1,51 %
K
V
Henkel 7,82 % 72,28 71,80 71,60 72,60 0,38 0,53 %
K
V
Siemens Healthineers 7,42 % 50,68 51,16 49,61 51,04 -0,50 -0,98 %
K
V
Sartorius VZ 6,87 % 270,50 277,00 265,70 278,00 -5,60 -2,03 %
K
V
Siemens Energy 53,87 % 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V
Deutsche Bank 51,96 % 14,91 14,82 14,58 14,99 0,08 0,54 %
K
V
Porsche Automobil 5,29 % 48,78 49,31 48,28 49,16 -0,37 -0,75 %
K
V
Daimler Truck Holding 40,91 % 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V
SAP 36,18 % 164,70 167,36 164,04 168,20 -2,94 -1,75 %
K
V
Siemens 32,70 % 172,56 174,44 171,90 173,76 -1,90 -1,09 %
K
V
Commerzbank 30,04 % 13,42 13,36 13,13 13,42 0,08 0,60 %
K
V
Covestro 3,96 % 48,53 49,76 48,25 49,50 -1,23 -2,47 %
K
V
Deutsche Telekom 3,53 % 21,10 20,93 20,71 21,22 0,20 0,96 %
K
V
Heidelberg Materials 29,66 % 92,76 93,84 92,40 94,24 -1,16 -1,24 %
K
V
Airbus 28,09 % 159,16 159,62 157,02 160,80 -0,94 -0,59 %
K
V
MTU Aero Engines 27,77 % 212,10 212,40 208,70 213,00 -0,80 -0,38 %
K
V
adidas 27,65 % 223,60 224,50 221,30 227,00 -0,90 -0,40 %
K
V
BASF 21,10 % 50,62 50,99 50,05 50,73 -0,37 -0,73 %
K
V
Qiagen 2,18 % 37,72 37,01 36,02 37,72 0,68 1,84 %
K
V
Zalando 18,69 % 26,74 26,82 26,21 26,99 -0,02 -0,07 %
K
V
Deutsche Börse 18,48 % 186,60 186,05 185,05 186,90 0,05 0,03 %
K
V
Allianz 18,43 % 263,80 261,90 258,20 264,20 2,20 0,84 %
K
V
Vonovia 16,54 % 25,15 24,72 24,33 25,26 0,38 1,53 %
K
V
Symrise 15,43 % 105,50 103,50 102,70 105,70 1,80 1,74 %
K
V
Mercedes-Benz Group 15,06 % 73,80 74,79 73,50 74,34 -0,90 -1,20 %
K
V
E.ON 13,24 % 12,40 12,22 12,16 12,40 0,16 1,27 %
K
V
Volkswagen Vz. 12,72 % 120,95 121,75 119,90 121,75 -0,95 -0,78 %
K
V
Beiersdorf 11,62 % 135,40 137,25 134,55 137,00 -1,65 -1,20 %
K
V
Münchener Rück 10,78 % 417,10 412,70 408,40 417,10 4,90 1,19 %
K
V
Hannover Rueck 10,04 % 230,10 228,70 226,00 230,10 0,70 0,31 %
K
V
Merck 1,00 % 146,65 145,55 144,45 146,85 0,30 0,21 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 0,33 % 38,44 38,42 37,61 38,44 0,09 0,23 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Bayer -37,71 % 26,40 26,27 25,65 26,40 0,13 0,48 %
K
V
Infineon -3,66 % 29,90 30,77 29,77 30,60 -0,83 -2,69 %
K
V
RWE -3,57 % 32,44 32,35 32,01 32,77 0,09 0,28 %
K
V
Porsche -2,23 % 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Continental -2,16 % 62,38 63,18 61,98 62,86 -0,74 -1,17 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Rheinmetall 86,67 % 504,00 503,40 498,60 514,80 0,00 0,00 %
K
V
Deutsche Bank 50,30 % 14,91 14,82 14,58 14,99 0,08 0,54 %
K
V
Mercedes-Benz Group 5,26 % 73,80 74,79 73,50 74,34 -0,90 -1,20 %
K
V
Daimler Truck Holding 43,52 % 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V
SAP 41,57 % 164,70 167,36 164,04 168,20 -2,94 -1,75 %
K
V
Deutsche Börse 4,30 % 186,60 186,05 185,05 186,90 0,05 0,03 %
K
V
E.ON 4,03 % 12,40 12,22 12,16 12,40 0,16 1,27 %
K
V
adidas 36,64 % 223,60 224,50 221,30 227,00 -0,90 -0,40 %
K
V
Heidelberg Materials 31,02 % 92,76 93,84 92,40 94,24 -1,16 -1,24 %
K
V
Fresenius SE 3,91 % 26,82 26,59 26,01 26,99 0,33 1,25 %
K
V
Commerzbank 29,54 % 13,42 13,36 13,13 13,42 0,08 0,60 %
K
V
Vonovia 29,47 % 25,15 24,72 24,33 25,26 0,38 1,53 %
K
V
Covestro 27,85 % 48,53 49,76 48,25 49,50 -1,23 -2,47 %
K
V
Münchener Rück 26,66 % 417,10 412,70 408,40 417,10 4,90 1,19 %
K
V
Hannover Rueck 26,05 % 230,10 228,70 226,00 230,10 0,70 0,31 %
K
V
Airbus 23,94 % 159,16 159,62 157,02 160,80 -0,94 -0,59 %
K
V
Allianz 20,24 % 263,80 261,90 258,20 264,20 2,20 0,84 %
K
V
Brenntag 2,29 % 74,24 75,42 74,20 74,84 -1,14 -1,51 %
K
V
Siemens 17,20 % 172,56 174,44 171,90 173,76 -1,90 -1,09 %
K
V
Beiersdorf 10,62 % 135,40 137,25 134,55 137,00 -1,65 -1,20 %
K
V
BMW 1,47 % 105,65 106,65 104,70 106,50 -0,95 -0,89 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Porsche Automobil -7,16 % 48,78 49,31 48,28 49,16 -0,37 -0,75 %
K
V
Bayer -57,07 % 26,40 26,27 25,65 26,40 0,13 0,48 %
K
V
Deutsche Telekom -5,97 % 21,10 20,93 20,71 21,22 0,20 0,96 %
K
V
Siemens Healthineers -5,41 % 50,68 51,16 49,61 51,04 -0,50 -0,98 %
K
V
Volkswagen Vz. -4,66 % 120,95 121,75 119,90 121,75 -0,95 -0,78 %
K
V
Henkel -4,04 % 72,28 71,80 71,60 72,60 0,38 0,53 %
K
V
Sartorius VZ -30,21 % 270,50 277,00 265,70 278,00 -5,60 -2,03 %
K
V
Zalando -29,00 % 26,74 26,82 26,21 26,99 -0,02 -0,07 %
K
V
Porsche -23,39 % 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
RWE -19,92 % 32,44 32,35 32,01 32,77 0,09 0,28 %
K
V
Infineon -18,66 % 29,90 30,77 29,77 30,60 -0,83 -2,69 %
K
V
Siemens Energy -18,05 % 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V
MTU Aero Engines -12,75 % 212,10 212,40 208,70 213,00 -0,80 -0,38 %
K
V
Qiagen -12,51 % 37,72 37,01 36,02 37,72 0,68 1,84 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -12,01 % 38,44 38,42 37,61 38,44 0,09 0,23 %
K
V
Merck -10,42 % 146,65 145,55 144,45 146,85 0,30 0,21 %
K
V
Continental -10,19 % 62,38 63,18 61,98 62,86 -0,74 -1,17 %
K
V
Symrise -0,24 % 105,50 103,50 102,70 105,70 1,80 1,74 %
K
V
BASF -0,08 % 50,62 50,99 50,05 50,73 -0,37 -0,73 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Siemens Healthineers 7,67 % 50,68 51,16 49,61 51,04 -0,50 -0,98 %
K
V
Münchener Rück 60,48 % 417,10 412,70 408,40 417,10 4,90 1,19 %
K
V
Airbus 52,89 % 159,16 159,62 157,02 160,80 -0,94 -0,59 %
K
V
Beiersdorf 47,62 % 135,40 137,25 134,55 137,00 -1,65 -1,20 %
K
V
Hannover Rueck 46,00 % 230,10 228,70 226,00 230,10 0,70 0,31 %
K
V
Rheinmetall 449,38 % 504,00 503,40 498,60 514,80 0,00 0,00 %
K
V
Deutsche Bank 42,60 % 14,91 14,82 14,58 14,99 0,08 0,54 %
K
V
SAP 41,91 % 164,70 167,36 164,04 168,20 -2,94 -1,75 %
K
V
MTU Aero Engines 4,38 % 212,10 212,40 208,70 213,00 -0,80 -0,38 %
K
V
Deutsche Telekom 30,93 % 21,10 20,93 20,71 21,22 0,20 0,96 %
K
V
Deutsche Börse 26,12 % 186,60 186,05 185,05 186,90 0,05 0,03 %
K
V
E.ON 25,98 % 12,40 12,22 12,16 12,40 0,16 1,27 %
K
V
Allianz 20,35 % 263,80 261,90 258,20 264,20 2,20 0,84 %
K
V
BMW 19,34 % 105,65 106,65 104,70 106,50 -0,95 -0,89 %
K
V
Siemens 18,35 % 172,56 174,44 171,90 173,76 -1,90 -1,09 %
K
V
Commerzbank 169,45 % 13,42 13,36 13,13 13,42 0,08 0,60 %
K
V
Heidelberg Materials 15,26 % 92,76 93,84 92,40 94,24 -1,16 -1,24 %
K
V
Mercedes-Benz Group 12,89 % 73,80 74,79 73,50 74,34 -0,90 -1,20 %
K
V
Porsche 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Daimler Truck Holding 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Zalando -70,80 % 26,74 26,82 26,21 26,99 -0,02 -0,07 %
K
V
Vonovia -54,63 % 25,15 24,72 24,33 25,26 0,38 1,53 %
K
V
Bayer -51,17 % 26,40 26,27 25,65 26,40 0,13 0,48 %
K
V
Porsche Automobil -50,81 % 48,78 49,31 48,28 49,16 -0,37 -0,75 %
K
V
Volkswagen Vz. -50,72 % 120,95 121,75 119,90 121,75 -0,95 -0,78 %
K
V
RWE -5,64 % 32,44 32,35 32,01 32,77 0,09 0,28 %
K
V
Sartorius VZ -42,67 % 270,50 277,00 265,70 278,00 -5,60 -2,03 %
K
V
Continental -40,92 % 62,38 63,18 61,98 62,86 -0,74 -1,17 %
K
V
Siemens Energy -40,91 % 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V
Fresenius SE -30,33 % 26,82 26,59 26,01 26,99 0,33 1,25 %
K
V
BASF -30,31 % 50,62 50,99 50,05 50,73 -0,37 -0,73 %
K
V
Brenntag -3,53 % 74,24 75,42 74,20 74,84 -1,14 -1,51 %
K
V
Symrise -3,43 % 105,50 103,50 102,70 105,70 1,80 1,74 %
K
V
Henkel -27,00 % 72,28 71,80 71,60 72,60 0,38 0,53 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -21,04 % 38,44 38,42 37,61 38,44 0,09 0,23 %
K
V
adidas -19,67 % 223,60 224,50 221,30 227,00 -0,90 -0,40 %
K
V
Covestro -17,18 % 48,53 49,76 48,25 49,50 -1,23 -2,47 %
K
V
Qiagen -16,79 % 37,72 37,01 36,02 37,72 0,68 1,84 %
K
V
Infineon -15,55 % 29,90 30,77 29,77 30,60 -0,83 -2,69 %
K
V
Merck -1,71 % 146,65 145,55 144,45 146,85 0,30 0,21 %
K
V
Porsche 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Daimler Truck Holding 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Deutsche Bank 91,18 % 14,91 14,82 14,58 14,99 0,08 0,54 %
K
V
Münchener Rück 88,05 % 417,10 412,70 408,40 417,10 4,90 1,19 %
K
V
Sartorius VZ 76,68 % 270,50 277,00 265,70 278,00 -5,60 -2,03 %
K
V
Hannover Rueck 72,23 % 230,10 228,70 226,00 230,10 0,70 0,31 %
K
V
Siemens 71,31 % 172,56 174,44 171,90 173,76 -1,90 -1,09 %
K
V
Qiagen 7,43 % 37,72 37,01 36,02 37,72 0,68 1,84 %
K
V
Commerzbank 64,97 % 13,42 13,36 13,13 13,42 0,08 0,60 %
K
V
SAP 63,72 % 164,70 167,36 164,04 168,20 -2,94 -1,75 %
K
V
Deutsche Börse 58,20 % 186,60 186,05 185,05 186,90 0,05 0,03 %
K
V
Merck 56,14 % 146,65 145,55 144,45 146,85 0,30 0,21 %
K
V
Brenntag 53,74 % 74,24 75,42 74,20 74,84 -1,14 -1,51 %
K
V
Mercedes-Benz Group 48,25 % 73,80 74,79 73,50 74,34 -0,90 -1,20 %
K
V
Beiersdorf 45,34 % 135,40 137,25 134,55 137,00 -1,65 -1,20 %
K
V
Deutsche Telekom 42,20 % 21,10 20,93 20,71 21,22 0,20 0,96 %
K
V
RWE 41,35 % 32,44 32,35 32,01 32,77 0,09 0,28 %
K
V
Rheinmetall 394,60 % 504,00 503,40 498,60 514,80 0,00 0,00 %
K
V
Infineon 39,39 % 29,90 30,77 29,77 30,60 -0,83 -2,69 %
K
V
Siemens Healthineers 37,72 % 50,68 51,16 49,61 51,04 -0,50 -0,98 %
K
V
BMW 36,11 % 105,65 106,65 104,70 106,50 -0,95 -0,89 %
K
V
Airbus 32,37 % 159,16 159,62 157,02 160,80 -0,94 -0,59 %
K
V
MTU Aero Engines 3,21 % 212,10 212,40 208,70 213,00 -0,80 -0,38 %
K
V
Symrise 27,91 % 105,50 103,50 102,70 105,70 1,80 1,74 %
K
V
Heidelberg Materials 27,03 % 92,76 93,84 92,40 94,24 -1,16 -1,24 %
K
V
E.ON 26,29 % 12,40 12,22 12,16 12,40 0,16 1,27 %
K
V
Allianz 23,16 % 263,80 261,90 258,20 264,20 2,20 0,84 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 22,71 % 38,44 38,42 37,61 38,44 0,09 0,23 %
K
V
Porsche 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Daimler Truck Holding 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V
Siemens Energy 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Covestro -8,47 % 48,53 49,76 48,25 49,50 -1,23 -2,47 %
K
V
Bayer -57,02 % 26,40 26,27 25,65 26,40 0,13 0,48 %
K
V
Continental -55,50 % 62,38 63,18 61,98 62,86 -0,74 -1,17 %
K
V
Fresenius SE -45,35 % 26,82 26,59 26,01 26,99 0,33 1,25 %
K
V
Vonovia -39,52 % 25,15 24,72 24,33 25,26 0,38 1,53 %
K
V
Zalando -35,69 % 26,74 26,82 26,21 26,99 -0,02 -0,07 %
K
V
BASF -31,78 % 50,62 50,99 50,05 50,73 -0,37 -0,73 %
K
V
adidas -3,70 % 223,60 224,50 221,30 227,00 -0,90 -0,40 %
K
V
Volkswagen Vz. -26,02 % 120,95 121,75 119,90 121,75 -0,95 -0,78 %
K
V
Porsche Automobil -24,37 % 48,78 49,31 48,28 49,16 -0,37 -0,75 %
K
V
Henkel -18,16 % 72,28 71,80 71,60 72,60 0,38 0,53 %
K
V
Porsche 89,40 89,94 87,82 90,50 -0,28 -0,31 %
Daimler Truck Holding 43,50 44,00 42,94 43,77 -0,45 -1,02 %
K
V
Siemens Energy 17,48 17,76 17,21 17,73 -0,33 -1,85 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Allianz 263,80 8,96 % 0,84 % 0,61 % -2,76 % 6,63 % 18,43 % 20,24 % 20,35 % 23,16 %
K
V
MTU Aero Engines 212,10 8,41 % -0,38 % -1,26 % -6,89 % 1,10 % 27,77 % -12,75 % 4,38 % 3,21 %
K
V
Volkswagen Vz. 120,95 8,20 % -0,78 % -2,22 % 2,92 % 12,60 % 12,72 % -4,66 % -50,72 % -26,02 %
K
V
Rheinmetall 504,00 74,94 % 0,00 % -6,01 % 4,67 % 51,22 % 89,19 % 86,67 % 449,38 % 394,60 %
K
V
Hannover Rueck 230,10 6,82 % 0,31 % -0,65 % -10,47 % 1,77 % 10,04 % 26,05 % 46,00 % 72,23 %
K
V
Symrise 105,50 5,90 % 1,74 % -1,26 % -2,94 % 11,24 % 15,43 % -0,24 % -3,43 % 27,91 %
K
V
Porsche Automobil 48,78 5,58 % -0,75 % -4,69 % 0,93 % 11,57 % 5,29 % -7,16 % -50,81 % -24,37 %
K
V
Siemens Energy 17,48 46,21 % -1,85 % 1,27 % 18,23 % 46,64 % 53,87 % -18,05 % -40,91 %
K
V
BMW 105,65 4,71 % -0,89 % -5,71 % -1,54 % 13,68 % 8,26 % 1,47 % 19,34 % 36,11 %
K
V
BASF 50,62 3,77 % -0,73 % -3,21 % 0,30 % 16,88 % 21,10 % -0,08 % -30,31 % -31,78 %
K
V
Daimler Truck Holding 43,50 27,42 % -1,02 % -5,66 % -8,77 % 40,32 % 40,91 % 43,52 %
K
V
Commerzbank 13,42 24,90 % 0,60 % 2,80 % 8,97 % 20,52 % 30,04 % 29,54 % 169,45 % 64,97 %
K
V
Zalando 26,74 23,68 % -0,07 % 0,11 % 16,67 % 62,16 % 18,69 % -29,00 % -70,80 % -35,69 %
K
V
adidas 223,60 21,35 % -0,40 % 11,58 % 11,52 % 35,11 % 27,65 % 36,64 % -19,67 % -3,70 %
K
V
Deutsche Bank 14,91 20,90 % 0,54 % 1,75 % 8,75 % 25,04 % 51,96 % 50,30 % 42,60 % 91,18 %
K
V
Mercedes-Benz Group 73,80 17,97 % -1,20 % -2,86 % -0,59 % 23,76 % 15,06 % 5,26 % 12,89 % 48,25 %
K
V
SAP 164,70 17,96 % -1,75 % -4,83 % -5,14 % 9,87 % 36,18 % 41,57 % 41,91 % 63,72 %
K
V
Heidelberg Materials 92,76 14,60 % -1,24 % -3,80 % -0,92 % 11,28 % 29,66 % 31,02 % 15,26 % 27,03 %
K
V
Airbus 159,16 13,70 % -0,59 % -2,55 % -4,35 % 6,35 % 28,09 % 23,94 % 52,89 % 32,37 %
K
V
Porsche 89,40 11,69 % -0,31 % -6,58 % -4,18 % 20,58 % -2,23 % -23,39 %
Münchener Rück 417,10 10,81 % 1,19 % 0,07 % -7,78 % 5,76 % 10,78 % 26,66 % 60,48 % 88,05 %
K
V
E.ON 12,40 1,93 % 1,27 % 0,45 % 0,00 % -0,92 % 13,24 % 4,03 % 25,98 % 26,29 %
K
V
Merck 146,65 1,88 % 0,21 % -3,71 % -6,77 % 0,00 % 1,00 % -10,42 % -1,71 % 56,14 %
K
V
Siemens 172,56 1,75 % -1,09 % -1,24 % -0,25 % 6,66 % 32,70 % 17,20 % 18,35 % 71,31 %
K
V
Deutsche Börse 186,60 0,16 % 0,03 % -1,40 % 0,43 % -1,76 % 18,48 % 4,30 % 26,12 % 58,20 %
K
V
Beiersdorf 135,40 0,04 % -1,20 % 3,04 % 1,35 % -0,04 % 11,62 % 10,62 % 47,62 % 45,34 %
K
V
Covestro 48,53 -8,19 % -2,47 % -2,63 % -0,53 % 2,13 % 3,96 % 27,85 % -17,18 % -8,47 %
K
V
Qiagen 37,72 -6,94 % 1,84 % -1,77 % -6,86 % -11,66 % 2,18 % -12,51 % -16,79 % 7,43 %
K
V
Fresenius SE 26,82 -5,06 % 1,25 % 5,63 % 6,39 % 1,75 % 8,89 % 3,91 % -30,33 % -45,35 %
K
V
Siemens Healthineers 50,68 -3,98 % -0,98 % -6,36 % -9,50 % -2,91 % 7,42 % -5,41 % 7,67 % 37,72 %
K
V
Bayer 26,40 -21,55 % 0,48 % -3,30 % 2,25 % -18,74 % -37,71 % -57,07 % -51,17 % -57,02 %
K
V
RWE 32,44 -21,03 % 0,28 % 2,92 % 5,67 % -13,98 % -3,57 % -19,92 % -5,64 % 41,35 %
K
V
Infineon 29,90 -20,77 % -2,69 % -9,82 % -5,45 % -13,56 % -3,66 % -18,66 % -15,55 % 39,39 %
K
V
Deutsche Telekom 21,10 -2,76 % 0,96 % -0,80 % -3,81 % -8,40 % 3,53 % -5,97 % 30,93 % 42,20 %
K
V
Continental 62,38 -18,86 % -1,17 % -6,90 % -9,31 % -12,51 % -2,16 % -10,19 % -40,92 % -55,50 %
K
V
Sartorius VZ 270,50 -18,47 % -2,03 % -21,80 % -25,46 % -9,08 % 6,87 % -30,21 % -42,67 % 76,68 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,44 -14,39 % 0,23 % -2,06 % -1,26 % -12,39 % 0,33 % -12,01 % -21,04 % 22,71 %
K
V
Vonovia 25,15 -12,31 % 1,53 % -0,40 % 0,04 % -6,75 % 16,54 % 29,47 % -54,63 % -39,52 %
K
V
Brenntag 74,24 -10,58 % -1,51 % -3,71 % -5,86 % -7,75 % 7,88 % 2,29 % -3,53 % 53,74 %
K
V
Henkel 72,28 -0,63 % 0,53 % -0,52 % -1,07 % -0,44 % 7,82 % -4,04 % -27,00 % -18,16 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?