DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Mercedes-Benz Group 65,17 0,96 1,50 % 15:21 64,06 65,20 -11,49 % 3,81 % -9,39 %
K
V
Deutsche Telekom 23,39 0,27 1,17 % 15:20 23,05 23,43 6,15 % 7,64 % 20,12 %
K
V
Zalando 21,71 0,25 1,17 % 15:05 21,51 22,23 -14,16 % 1,92 % -18,63 %
K
V
Porsche 71,04 0,80 1,14 % 15:19 70,22 71,60 -22,56 % -11,42 % -34,71 %
Merck 156,00 1,60 1,04 % 15:18 149,20 157,25 -2,26 % 10,33 % 1,99 %
K
V
SAP 180,22 1,74 0,97 % 15:14 177,78 180,90 0,14 % 30,10 % 47,05 %
K
V
Symrise 115,25 1,05 0,92 % 15:14 113,80 115,55 2,86 % 16,70 % 22,97 %
K
V
BASF 46,24 0,37 0,81 % 15:15 45,80 46,31 -12,52 % -4,68 % 9,04 %
K
V
Beiersdorf 142,30 0,80 0,57 % 14:47 141,30 143,00 6,83 % 5,41 % 18,14 %
K
V
BMW 89,76 0,50 0,56 % 15:19 89,02 89,98 -15,42 % -10,70 % -17,29 %
K
V
Covestro 54,56 0,30 0,55 % 15:19 54,04 54,98 8,13 % 2,63 % 11,57 %
K
V
Siemens Healthineers 53,44 0,24 0,45 % 15:15 52,98 53,60 -3,01 % 1,06 % 4,29 %
K
V
Münchener Rück 469,00 1,90 0,41 % 15:21 465,60 471,20 7,42 % 22,77 % 41,91 %
K
V
E.ON 12,60 0,05 0,40 % 15:20 12,55 12,66 0,52 % 2,40 % 11,60 %
K
V
Hannover Rueck 237,30 0,70 0,30 % 15:16 235,50 238,70 -4,28 % 9,20 % 24,70 %
K
V
Volkswagen Vz. 106,40 0,30 0,28 % 15:20 105,65 107,30 -10,63 % -5,54 % -13,26 %
K
V
RWE 33,51 0,09 0,27 % 15:18 33,22 33,70 7,65 % -17,99 % -15,44 %
K
V
Allianz 261,00 0,50 0,19 % 15:21 260,10 262,30 -5,04 % 7,72 % 24,85 %
K
V
Commerzbank 14,17 0,03 0,18 % 15:19 14,08 14,31 12,77 % 32,00 % 46,99 %
K
V
Deutsche Börse 193,75 0,35 0,18 % 15:13 192,10 194,00 4,11 % 5,24 % 15,53 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 37,97 0,07 0,18 % 15:15 37,91 38,26 -5,08 % -15,76 % -12,09 %
K
V
Henkel 82,88 0,06 0,07 % 15:16 82,60 83,22 12,46 % 14,03 % 15,11 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Airbus 130,78 -8,08 -5,82 % 15:20 130,00 138,20 -23,11 % -6,30 % 3,22 %
K
V
Sartorius VZ 218,20 -4,90 -2,20 % 15:13 216,00 225,40 -41,11 % -35,00 % -29,73 %
K
V
MTU Aero Engines 219,50 -4,40 -1,97 % 15:19 212,00 224,70 -4,98 % 14,03 % -7,73 %
K
V
Bayer 26,18 -0,30 -1,13 % 15:19 26,13 26,88 -2,80 % -20,09 % -48,31 %
K
V
Deutsche Bank 14,65 -0,16 -1,08 % 15:19 14,62 14,91 4,09 % 18,32 % 60,34 %
K
V
Rheinmetall 496,70 -4,30 -0,86 % 15:17 488,40 500,00 -3,37 % 74,34 % 95,01 %
K
V
adidas 217,90 -1,50 -0,68 % 15:18 217,70 220,70 6,87 % 18,31 % 23,33 %
K
V
Continental 54,52 -0,32 -0,58 % 15:10 54,36 55,24 -17,89 % -28,56 % -18,41 %
K
V
Qiagen 38,90 -0,23 -0,58 % 15:10 38,71 39,00 -1,44 % -3,72 % -9,12 %
K
V
Daimler Truck Holding 36,79 -0,17 -0,46 % 15:18 36,79 37,27 -21,46 % 8,46 % 20,31 %
K
V
Siemens Energy 24,33 -0,10 -0,41 % 15:19 24,26 24,72 47,41 % 114,74 % 66,19 %
K
V
Brenntag 65,12 -0,24 -0,37 % 14:51 64,90 65,80 -16,60 % -21,24 % -7,05 %
K
V
Infineon 33,60 -0,10 -0,30 % 15:21 32,99 33,82 8,77 % -10,64 % -6,04 %
K
V
Porsche Automobil 42,74 -0,12 -0,28 % 15:19 42,69 43,12 -12,18 % -8,28 % -21,32 %
K
V
Heidelberg Materials 95,08 -0,26 -0,27 % 15:13 94,06 95,40 -5,01 % 16,81 % 30,10 %
K
V
Vonovia 26,34 -0,05 -0,19 % 15:19 26,31 26,66 -2,12 % -6,86 % 51,51 %
K
V
Siemens 169,78 -0,22 -0,13 % 15:19 169,00 170,88 -2,50 % 0,95 % 8,22 %
K
V
Fresenius SE 28,23 -0,01 -0,04 % 15:11 28,12 28,42 14,99 % -0,95 % 11,98 %
K
V

DAX Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck 8,37 % 156,00 154,40 149,20 157,25 1,60 1,04 %
K
V
Rheinmetall 72,41 % 496,70 501,00 488,40 500,00 -4,30 -0,86 %
K
V
Allianz 7,81 % 261,00 260,50 260,10 262,30 0,50 0,19 %
K
V
Deutsche Telekom 7,79 % 23,39 23,12 23,05 23,43 0,27 1,17 %
K
V
Daimler Truck Holding 7,76 % 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V
Beiersdorf 5,13 % 142,30 141,50 141,30 143,00 0,80 0,57 %
K
V
Mercedes-Benz Group 4,17 % 65,17 64,21 64,06 65,20 0,96 1,50 %
K
V
Deutsche Börse 4,00 % 193,75 193,40 192,10 194,00 0,35 0,18 %
K
V
Commerzbank 31,88 % 14,17 14,14 14,08 14,31 0,03 0,18 %
K
V
E.ON 3,58 % 12,60 12,55 12,55 12,66 0,05 0,40 %
K
V
Covestro 3,22 % 54,56 54,26 54,04 54,98 0,30 0,55 %
K
V
SAP 29,08 % 180,22 178,48 177,78 180,90 1,74 0,97 %
K
V
Münchener Rück 24,60 % 469,00 467,10 465,60 471,20 1,90 0,41 %
K
V
Deutsche Bank 18,80 % 14,65 14,81 14,62 14,91 -0,16 -1,08 %
K
V
adidas 18,26 % 217,90 219,40 217,70 220,70 -1,50 -0,68 %
K
V
Heidelberg Materials 17,47 % 95,08 95,34 94,06 95,40 -0,26 -0,27 %
K
V
Symrise 15,69 % 115,25 114,20 113,80 115,55 1,05 0,92 %
K
V
Henkel 13,94 % 82,88 82,82 82,60 83,22 0,06 0,07 %
K
V
MTU Aero Engines 12,19 % 219,50 223,90 212,00 224,70 -4,40 -1,97 %
K
V
Siemens Energy 103,51 % 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V
Hannover Rueck 10,17 % 237,30 236,60 235,50 238,70 0,70 0,30 %
K
V
Siemens Healthineers 1,25 % 53,44 53,20 52,98 53,60 0,24 0,45 %
K
V
Zalando 0,42 % 21,71 21,46 21,51 22,23 0,25 1,17 %
K
V
Siemens 0,11 % 169,78 170,00 169,00 170,88 -0,22 -0,13 %
K
V

DAX Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Vonovia -8,16 % 26,34 26,39 26,31 26,66 -0,05 -0,19 %
K
V
Porsche Automobil -7,49 % 42,74 42,86 42,69 43,12 -0,12 -0,28 %
K
V
Airbus -6,57 % 130,78 138,86 130,00 138,20 -8,08 -5,82 %
K
V
BASF -5,21 % 46,24 45,87 45,80 46,31 0,37 0,81 %
K
V
Volkswagen Vz. -4,81 % 106,40 106,10 105,65 107,30 0,30 0,28 %
K
V
Qiagen -4,03 % 38,90 39,13 38,71 39,00 -0,23 -0,58 %
K
V
Sartorius VZ -34,24 % 218,20 223,10 216,00 225,40 -4,90 -2,20 %
K
V
Continental -29,08 % 54,52 54,84 54,36 55,24 -0,32 -0,58 %
K
V
Bayer -22,20 % 26,18 26,48 26,13 26,88 -0,30 -1,13 %
K
V
Brenntag -21,56 % 65,12 65,36 64,90 65,80 -0,24 -0,37 %
K
V
RWE -18,43 % 33,51 33,42 33,22 33,70 0,09 0,27 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -15,43 % 37,97 37,90 37,91 38,26 0,07 0,18 %
K
V
Porsche -11,24 % 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
BMW -11,04 % 89,76 89,26 89,02 89,98 0,50 0,56 %
K
V
Infineon -10,97 % 33,60 33,70 32,99 33,82 -0,10 -0,30 %
K
V
Fresenius SE -0,07 % 28,23 28,24 28,12 28,42 -0,01 -0,04 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Infineon 8,77 % 33,60 33,70 32,99 33,82 -0,10 -0,30 %
K
V
Covestro 8,13 % 54,56 54,26 54,04 54,98 0,30 0,55 %
K
V
RWE 7,65 % 33,51 33,42 33,22 33,70 0,09 0,27 %
K
V
Münchener Rück 7,42 % 469,00 467,10 465,60 471,20 1,90 0,41 %
K
V
adidas 6,87 % 217,90 219,40 217,70 220,70 -1,50 -0,68 %
K
V
Beiersdorf 6,83 % 142,30 141,50 141,30 143,00 0,80 0,57 %
K
V
Deutsche Telekom 6,15 % 23,39 23,12 23,05 23,43 0,27 1,17 %
K
V
Siemens Energy 47,41 % 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V
Deutsche Börse 4,11 % 193,75 193,40 192,10 194,00 0,35 0,18 %
K
V
Deutsche Bank 4,09 % 14,65 14,81 14,62 14,91 -0,16 -1,08 %
K
V
Symrise 2,86 % 115,25 114,20 113,80 115,55 1,05 0,92 %
K
V
Fresenius SE 14,99 % 28,23 28,24 28,12 28,42 -0,01 -0,04 %
K
V
Commerzbank 12,77 % 14,17 14,14 14,08 14,31 0,03 0,18 %
K
V
Henkel 12,46 % 82,88 82,82 82,60 83,22 0,06 0,07 %
K
V
E.ON 0,52 % 12,60 12,55 12,55 12,66 0,05 0,40 %
K
V
SAP 0,14 % 180,22 178,48 177,78 180,90 1,74 0,97 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
DHL Group (ex Deutsche Post) -5,08 % 37,97 37,90 37,91 38,26 0,07 0,18 %
K
V
Allianz -5,04 % 261,00 260,50 260,10 262,30 0,50 0,19 %
K
V
Heidelberg Materials -5,01 % 95,08 95,34 94,06 95,40 -0,26 -0,27 %
K
V
Sartorius VZ -41,11 % 218,20 223,10 216,00 225,40 -4,90 -2,20 %
K
V
MTU Aero Engines -4,98 % 219,50 223,90 212,00 224,70 -4,40 -1,97 %
K
V
Hannover Rueck -4,28 % 237,30 236,60 235,50 238,70 0,70 0,30 %
K
V
Rheinmetall -3,37 % 496,70 501,00 488,40 500,00 -4,30 -0,86 %
K
V
Siemens Healthineers -3,01 % 53,44 53,20 52,98 53,60 0,24 0,45 %
K
V
Airbus -23,11 % 130,78 138,86 130,00 138,20 -8,08 -5,82 %
K
V
Porsche -22,56 % 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
Daimler Truck Holding -21,46 % 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V
Bayer -2,80 % 26,18 26,48 26,13 26,88 -0,30 -1,13 %
K
V
Siemens -2,50 % 169,78 170,00 169,00 170,88 -0,22 -0,13 %
K
V
Merck -2,26 % 156,00 154,40 149,20 157,25 1,60 1,04 %
K
V
Vonovia -2,12 % 26,34 26,39 26,31 26,66 -0,05 -0,19 %
K
V
Continental -17,89 % 54,52 54,84 54,36 55,24 -0,32 -0,58 %
K
V
Brenntag -16,60 % 65,12 65,36 64,90 65,80 -0,24 -0,37 %
K
V
BMW -15,42 % 89,76 89,26 89,02 89,98 0,50 0,56 %
K
V
Zalando -14,16 % 21,71 21,46 21,51 22,23 0,25 1,17 %
K
V
BASF -12,52 % 46,24 45,87 45,80 46,31 0,37 0,81 %
K
V
Porsche Automobil -12,18 % 42,74 42,86 42,69 43,12 -0,12 -0,28 %
K
V
Mercedes-Benz Group -11,49 % 65,17 64,21 64,06 65,20 0,96 1,50 %
K
V
Volkswagen Vz. -10,63 % 106,40 106,10 105,65 107,30 0,30 0,28 %
K
V
Qiagen -1,44 % 38,90 39,13 38,71 39,00 -0,23 -0,58 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Hannover Rueck 9,20 % 237,30 236,60 235,50 238,70 0,70 0,30 %
K
V
Daimler Truck Holding 8,46 % 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V
Rheinmetall 74,34 % 496,70 501,00 488,40 500,00 -4,30 -0,86 %
K
V
Allianz 7,72 % 261,00 260,50 260,10 262,30 0,50 0,19 %
K
V
Deutsche Telekom 7,64 % 23,39 23,12 23,05 23,43 0,27 1,17 %
K
V
Beiersdorf 5,41 % 142,30 141,50 141,30 143,00 0,80 0,57 %
K
V
Deutsche Börse 5,24 % 193,75 193,40 192,10 194,00 0,35 0,18 %
K
V
Commerzbank 32,00 % 14,17 14,14 14,08 14,31 0,03 0,18 %
K
V
SAP 30,10 % 180,22 178,48 177,78 180,90 1,74 0,97 %
K
V
Mercedes-Benz Group 3,81 % 65,17 64,21 64,06 65,20 0,96 1,50 %
K
V
Münchener Rück 22,77 % 469,00 467,10 465,60 471,20 1,90 0,41 %
K
V
Covestro 2,63 % 54,56 54,26 54,04 54,98 0,30 0,55 %
K
V
E.ON 2,40 % 12,60 12,55 12,55 12,66 0,05 0,40 %
K
V
Deutsche Bank 18,32 % 14,65 14,81 14,62 14,91 -0,16 -1,08 %
K
V
adidas 18,31 % 217,90 219,40 217,70 220,70 -1,50 -0,68 %
K
V
Heidelberg Materials 16,81 % 95,08 95,34 94,06 95,40 -0,26 -0,27 %
K
V
Symrise 16,70 % 115,25 114,20 113,80 115,55 1,05 0,92 %
K
V
MTU Aero Engines 14,03 % 219,50 223,90 212,00 224,70 -4,40 -1,97 %
K
V
Henkel 14,03 % 82,88 82,82 82,60 83,22 0,06 0,07 %
K
V
Siemens Energy 114,74 % 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V
Merck 10,33 % 156,00 154,40 149,20 157,25 1,60 1,04 %
K
V
Zalando 1,92 % 21,71 21,46 21,51 22,23 0,25 1,17 %
K
V
Siemens Healthineers 1,06 % 53,44 53,20 52,98 53,60 0,24 0,45 %
K
V
Siemens 0,95 % 169,78 170,00 169,00 170,88 -0,22 -0,13 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Porsche Automobil -8,28 % 42,74 42,86 42,69 43,12 -0,12 -0,28 %
K
V
Vonovia -6,86 % 26,34 26,39 26,31 26,66 -0,05 -0,19 %
K
V
Airbus -6,30 % 130,78 138,86 130,00 138,20 -8,08 -5,82 %
K
V
Volkswagen Vz. -5,54 % 106,40 106,10 105,65 107,30 0,30 0,28 %
K
V
BASF -4,68 % 46,24 45,87 45,80 46,31 0,37 0,81 %
K
V
Sartorius VZ -35,00 % 218,20 223,10 216,00 225,40 -4,90 -2,20 %
K
V
Qiagen -3,72 % 38,90 39,13 38,71 39,00 -0,23 -0,58 %
K
V
Continental -28,56 % 54,52 54,84 54,36 55,24 -0,32 -0,58 %
K
V
Brenntag -21,24 % 65,12 65,36 64,90 65,80 -0,24 -0,37 %
K
V
Bayer -20,09 % 26,18 26,48 26,13 26,88 -0,30 -1,13 %
K
V
RWE -17,99 % 33,51 33,42 33,22 33,70 0,09 0,27 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -15,76 % 37,97 37,90 37,91 38,26 0,07 0,18 %
K
V
Porsche -11,42 % 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
BMW -10,70 % 89,76 89,26 89,02 89,98 0,50 0,56 %
K
V
Infineon -10,64 % 33,60 33,70 32,99 33,82 -0,10 -0,30 %
K
V
Fresenius SE -0,95 % 28,23 28,24 28,12 28,42 -0,01 -0,04 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Rheinmetall 95,01 % 496,70 501,00 488,40 500,00 -4,30 -0,86 %
K
V
BASF 9,04 % 46,24 45,87 45,80 46,31 0,37 0,81 %
K
V
Siemens 8,22 % 169,78 170,00 169,00 170,88 -0,22 -0,13 %
K
V
Siemens Energy 66,19 % 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V
Deutsche Bank 60,34 % 14,65 14,81 14,62 14,91 -0,16 -1,08 %
K
V
Vonovia 51,51 % 26,34 26,39 26,31 26,66 -0,05 -0,19 %
K
V
SAP 47,05 % 180,22 178,48 177,78 180,90 1,74 0,97 %
K
V
Commerzbank 46,99 % 14,17 14,14 14,08 14,31 0,03 0,18 %
K
V
Münchener Rück 41,91 % 469,00 467,10 465,60 471,20 1,90 0,41 %
K
V
Siemens Healthineers 4,29 % 53,44 53,20 52,98 53,60 0,24 0,45 %
K
V
Heidelberg Materials 30,10 % 95,08 95,34 94,06 95,40 -0,26 -0,27 %
K
V
Airbus 3,22 % 130,78 138,86 130,00 138,20 -8,08 -5,82 %
K
V
Allianz 24,85 % 261,00 260,50 260,10 262,30 0,50 0,19 %
K
V
Hannover Rueck 24,70 % 237,30 236,60 235,50 238,70 0,70 0,30 %
K
V
adidas 23,33 % 217,90 219,40 217,70 220,70 -1,50 -0,68 %
K
V
Symrise 22,97 % 115,25 114,20 113,80 115,55 1,05 0,92 %
K
V
Daimler Truck Holding 20,31 % 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V
Deutsche Telekom 20,12 % 23,39 23,12 23,05 23,43 0,27 1,17 %
K
V
Beiersdorf 18,14 % 142,30 141,50 141,30 143,00 0,80 0,57 %
K
V
Deutsche Börse 15,53 % 193,75 193,40 192,10 194,00 0,35 0,18 %
K
V
Henkel 15,11 % 82,88 82,82 82,60 83,22 0,06 0,07 %
K
V
Fresenius SE 11,98 % 28,23 28,24 28,12 28,42 -0,01 -0,04 %
K
V
E.ON 11,60 % 12,60 12,55 12,55 12,66 0,05 0,40 %
K
V
Covestro 11,57 % 54,56 54,26 54,04 54,98 0,30 0,55 %
K
V
Merck 1,99 % 156,00 154,40 149,20 157,25 1,60 1,04 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Mercedes-Benz Group -9,39 % 65,17 64,21 64,06 65,20 0,96 1,50 %
K
V
Qiagen -9,12 % 38,90 39,13 38,71 39,00 -0,23 -0,58 %
K
V
MTU Aero Engines -7,73 % 219,50 223,90 212,00 224,70 -4,40 -1,97 %
K
V
Brenntag -7,05 % 65,12 65,36 64,90 65,80 -0,24 -0,37 %
K
V
Infineon -6,04 % 33,60 33,70 32,99 33,82 -0,10 -0,30 %
K
V
Bayer -48,31 % 26,18 26,48 26,13 26,88 -0,30 -1,13 %
K
V
Porsche -34,71 % 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
Sartorius VZ -29,73 % 218,20 223,10 216,00 225,40 -4,90 -2,20 %
K
V
Porsche Automobil -21,32 % 42,74 42,86 42,69 43,12 -0,12 -0,28 %
K
V
Zalando -18,63 % 21,71 21,46 21,51 22,23 0,25 1,17 %
K
V
Continental -18,41 % 54,52 54,84 54,36 55,24 -0,32 -0,58 %
K
V
BMW -17,29 % 89,76 89,26 89,02 89,98 0,50 0,56 %
K
V
RWE -15,44 % 33,51 33,42 33,22 33,70 0,09 0,27 %
K
V
Volkswagen Vz. -13,26 % 106,40 106,10 105,65 107,30 0,30 0,28 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -12,09 % 37,97 37,90 37,91 38,26 0,07 0,18 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 97,72 % 469,00 467,10 465,60 471,20 1,90 0,41 %
K
V
RWE 9,72 % 33,51 33,42 33,22 33,70 0,09 0,27 %
K
V
Hannover Rueck 67,64 % 237,30 236,60 235,50 238,70 0,70 0,30 %
K
V
SAP 52,39 % 180,22 178,48 177,78 180,90 1,74 0,97 %
K
V
Rheinmetall 494,85 % 496,70 501,00 488,40 500,00 -4,30 -0,86 %
K
V
Siemens Healthineers 4,37 % 53,44 53,20 52,98 53,60 0,24 0,45 %
K
V
Beiersdorf 39,99 % 142,30 141,50 141,30 143,00 0,80 0,57 %
K
V
Deutsche Bank 32,27 % 14,65 14,81 14,62 14,91 -0,16 -1,08 %
K
V
Deutsche Börse 31,49 % 193,75 193,40 192,10 194,00 0,35 0,18 %
K
V
Deutsche Telekom 30,93 % 23,39 23,12 23,05 23,43 0,27 1,17 %
K
V
Heidelberg Materials 28,35 % 95,08 95,34 94,06 95,40 -0,26 -0,27 %
K
V
E.ON 26,71 % 12,60 12,55 12,55 12,66 0,05 0,40 %
K
V
Siemens 25,08 % 169,78 170,00 169,00 170,88 -0,22 -0,13 %
K
V
Allianz 21,54 % 261,00 260,50 260,10 262,30 0,50 0,19 %
K
V
Airbus 16,66 % 130,78 138,86 130,00 138,20 -8,08 -5,82 %
K
V
Commerzbank 126,72 % 14,17 14,14 14,08 14,31 0,03 0,18 %
K
V
Infineon 1,48 % 33,60 33,70 32,99 33,82 -0,10 -0,30 %
K
V
MTU Aero Engines 0,83 % 219,50 223,90 212,00 224,70 -4,40 -1,97 %
K
V
Porsche 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
Daimler Truck Holding 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Henkel -8,05 % 82,88 82,82 82,60 83,22 0,06 0,07 %
K
V
Zalando -78,62 % 21,71 21,46 21,51 22,23 0,25 1,17 %
K
V
Qiagen -6,32 % 38,90 39,13 38,71 39,00 -0,23 -0,58 %
K
V
Porsche Automobil -55,76 % 42,74 42,86 42,69 43,12 -0,12 -0,28 %
K
V
Continental -52,60 % 54,52 54,84 54,36 55,24 -0,32 -0,58 %
K
V
Volkswagen Vz. -51,52 % 106,40 106,10 105,65 107,30 0,30 0,28 %
K
V
Siemens Energy -5,66 % 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V
Vonovia -49,41 % 26,34 26,39 26,31 26,66 -0,05 -0,19 %
K
V
Sartorius VZ -49,20 % 218,20 223,10 216,00 225,40 -4,90 -2,20 %
K
V
Bayer -49,17 % 26,18 26,48 26,13 26,88 -0,30 -1,13 %
K
V
Fresenius SE -35,66 % 28,23 28,24 28,12 28,42 -0,01 -0,04 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -34,87 % 37,97 37,90 37,91 38,26 0,07 0,18 %
K
V
BMW -3,01 % 89,76 89,26 89,02 89,98 0,50 0,56 %
K
V
BASF -29,95 % 46,24 45,87 45,80 46,31 0,37 0,81 %
K
V
adidas -25,58 % 217,90 219,40 217,70 220,70 -1,50 -0,68 %
K
V
Symrise -2,04 % 115,25 114,20 113,80 115,55 1,05 0,92 %
K
V
Brenntag -18,01 % 65,12 65,36 64,90 65,80 -0,24 -0,37 %
K
V
Mercedes-Benz Group -1,62 % 65,17 64,21 64,06 65,20 0,96 1,50 %
K
V
Merck -1,27 % 156,00 154,40 149,20 157,25 1,60 1,04 %
K
V
Covestro -0,18 % 54,56 54,26 54,04 54,98 0,30 0,55 %
K
V
Porsche 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
Daimler Truck Holding 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Siemens 69,44 % 169,78 170,00 169,00 170,88 -0,22 -0,13 %
K
V
Merck 67,81 % 156,00 154,40 149,20 157,25 1,60 1,04 %
K
V
Hannover Rueck 67,58 % 237,30 236,60 235,50 238,70 0,70 0,30 %
K
V
Mercedes-Benz Group 62,75 % 65,17 64,21 64,06 65,20 0,96 1,50 %
K
V
MTU Aero Engines 6,76 % 219,50 223,90 212,00 224,70 -4,40 -1,97 %
K
V
Airbus 6,72 % 130,78 138,86 130,00 138,20 -8,08 -5,82 %
K
V
Deutsche Börse 53,89 % 193,75 193,40 192,10 194,00 0,35 0,18 %
K
V
RWE 52,94 % 33,51 33,42 33,22 33,70 0,09 0,27 %
K
V
Deutsche Telekom 52,56 % 23,39 23,12 23,05 23,43 0,27 1,17 %
K
V
SAP 51,93 % 180,22 178,48 177,78 180,90 1,74 0,97 %
K
V
Brenntag 50,36 % 65,12 65,36 64,90 65,80 -0,24 -0,37 %
K
V
Qiagen 5,55 % 38,90 39,13 38,71 39,00 -0,23 -0,58 %
K
V
BMW 41,49 % 89,76 89,26 89,02 89,98 0,50 0,56 %
K
V
Siemens Healthineers 41,23 % 53,44 53,20 52,98 53,60 0,24 0,45 %
K
V
Rheinmetall 371,03 % 496,70 501,00 488,40 500,00 -4,30 -0,86 %
K
V
Heidelberg Materials 35,60 % 95,08 95,34 94,06 95,40 -0,26 -0,27 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 34,55 % 37,97 37,90 37,91 38,26 0,07 0,18 %
K
V
Beiersdorf 33,12 % 142,30 141,50 141,30 143,00 0,80 0,57 %
K
V
Symrise 31,35 % 115,25 114,20 113,80 115,55 1,05 0,92 %
K
V
E.ON 28,91 % 12,60 12,55 12,55 12,66 0,05 0,40 %
K
V
Covestro 25,57 % 54,56 54,26 54,04 54,98 0,30 0,55 %
K
V
Allianz 22,88 % 261,00 260,50 260,10 262,30 0,50 0,19 %
K
V
Sartorius VZ 17,75 % 218,20 223,10 216,00 225,40 -4,90 -2,20 %
K
V
Deutsche Bank 134,48 % 14,65 14,81 14,62 14,91 -0,16 -1,08 %
K
V
Commerzbank 131,61 % 14,17 14,14 14,08 14,31 0,03 0,18 %
K
V
Infineon 126,17 % 33,60 33,70 32,99 33,82 -0,10 -0,30 %
K
V
Münchener Rück 108,91 % 469,00 467,10 465,60 471,20 1,90 0,41 %
K
V
Porsche 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
Daimler Truck Holding 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V
Siemens Energy 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Bayer -52,68 % 26,18 26,48 26,13 26,88 -0,30 -1,13 %
K
V
Continental -52,25 % 54,52 54,84 54,36 55,24 -0,32 -0,58 %
K
V
Zalando -42,99 % 21,71 21,46 21,51 22,23 0,25 1,17 %
K
V
Fresenius SE -40,63 % 28,23 28,24 28,12 28,42 -0,01 -0,04 %
K
V
Vonovia -34,53 % 26,34 26,39 26,31 26,66 -0,05 -0,19 %
K
V
Volkswagen Vz. -27,48 % 106,40 106,10 105,65 107,30 0,30 0,28 %
K
V
Porsche Automobil -26,46 % 42,74 42,86 42,69 43,12 -0,12 -0,28 %
K
V
BASF -25,43 % 46,24 45,87 45,80 46,31 0,37 0,81 %
K
V
adidas -17,93 % 217,90 219,40 217,70 220,70 -1,50 -0,68 %
K
V
Henkel -1,10 % 82,88 82,82 82,60 83,22 0,06 0,07 %
K
V
Porsche 71,04 70,24 70,22 71,60 0,80 1,14 %
Daimler Truck Holding 36,79 36,96 36,79 37,27 -0,17 -0,46 %
K
V
Siemens Energy 24,33 24,43 24,26 24,72 -0,10 -0,41 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Merck 156,00 8,37 % 1,04 % -9,14 % -6,87 % -2,26 % 10,33 % 1,99 % -1,27 % 67,81 %
K
V
Rheinmetall 496,70 72,41 % -0,86 % 1,51 % -6,42 % -3,37 % 74,34 % 95,01 % 494,85 % 371,03 %
K
V
Allianz 261,00 7,81 % 0,19 % 1,87 % -1,36 % -5,04 % 7,72 % 24,85 % 21,54 % 22,88 %
K
V
Deutsche Telekom 23,39 7,79 % 1,17 % 3,36 % 7,59 % 6,15 % 7,64 % 20,12 % 30,93 % 52,56 %
K
V
Daimler Truck Holding 36,79 7,76 % -0,46 % -1,18 % -6,43 % -21,46 % 8,46 % 20,31 %
K
V
Beiersdorf 142,30 5,13 % 0,57 % -2,97 % -2,70 % 6,83 % 5,41 % 18,14 % 39,99 % 33,12 %
K
V
Mercedes-Benz Group 65,17 4,17 % 1,50 % 2,39 % -1,41 % -11,49 % 3,81 % -9,39 % -1,62 % 62,75 %
K
V
Deutsche Börse 193,75 4,00 % 0,18 % 3,61 % 5,04 % 4,11 % 5,24 % 15,53 % 31,49 % 53,89 %
K
V
Commerzbank 14,17 31,88 % 0,18 % 1,69 % -9,31 % 12,77 % 32,00 % 46,99 % 126,72 % 131,61 %
K
V
E.ON 12,60 3,58 % 0,40 % 1,78 % 2,15 % 0,52 % 2,40 % 11,60 % 26,71 % 28,91 %
K
V
Covestro 54,56 3,22 % 0,55 % 9,36 % 11,83 % 8,13 % 2,63 % 11,57 % -0,18 % 25,57 %
K
V
SAP 180,22 29,08 % 0,97 % 1,65 % 0,14 % 0,14 % 30,10 % 47,05 % 52,39 % 51,93 %
K
V
Münchener Rück 469,00 24,60 % 0,41 % 2,29 % 1,52 % 7,42 % 22,77 % 41,91 % 97,72 % 108,91 %
K
V
Deutsche Bank 14,65 18,80 % -1,08 % -0,49 % -6,74 % 4,09 % 18,32 % 60,34 % 32,27 % 134,48 %
K
V
adidas 217,90 18,26 % -0,68 % -1,00 % -2,94 % 6,87 % 18,31 % 23,33 % -25,58 % -17,93 %
K
V
Heidelberg Materials 95,08 17,47 % -0,27 % -1,86 % -4,71 % -5,01 % 16,81 % 30,10 % 28,35 % 35,60 %
K
V
Symrise 115,25 15,69 % 0,92 % 1,01 % 9,61 % 2,86 % 16,70 % 22,97 % -2,04 % 31,35 %
K
V
Henkel 82,88 13,94 % 0,07 % -0,53 % -0,69 % 12,46 % 14,03 % 15,11 % -8,05 % -1,10 %
K
V
MTU Aero Engines 219,50 12,19 % -1,97 % -2,66 % -6,00 % -4,98 % 14,03 % -7,73 % 0,83 % 6,76 %
K
V
Siemens Energy 24,33 103,51 % -0,41 % 4,11 % -4,55 % 47,41 % 114,74 % 66,19 % -5,66 %
K
V
Hannover Rueck 237,30 10,17 % 0,30 % 3,13 % 4,17 % -4,28 % 9,20 % 24,70 % 67,64 % 67,58 %
K
V
Siemens Healthineers 53,44 1,25 % 0,45 % 1,37 % -0,34 % -3,01 % 1,06 % 4,29 % 4,37 % 41,23 %
K
V
Zalando 21,71 0,42 % 1,17 % -5,11 % -8,55 % -14,16 % 1,92 % -18,63 % -78,62 % -42,99 %
K
V
Siemens 169,78 0,11 % -0,13 % 0,51 % -4,20 % -2,50 % 0,95 % 8,22 % 25,08 % 69,44 %
K
V
Vonovia 26,34 -8,16 % -0,19 % -0,75 % -5,42 % -2,12 % -6,86 % 51,51 % -49,41 % -34,53 %
K
V
Porsche Automobil 42,74 -7,49 % -0,28 % -0,63 % -12,04 % -12,18 % -8,28 % -21,32 % -55,76 % -26,46 %
K
V
Airbus 130,78 -6,57 % -5,82 % -11,09 % -17,93 % -23,11 % -6,30 % 3,22 % 16,66 % 6,72 %
K
V
BASF 46,24 -5,21 % 0,81 % 2,92 % -4,14 % -12,52 % -4,68 % 9,04 % -29,95 % -25,43 %
K
V
Volkswagen Vz. 106,40 -4,81 % 0,28 % 0,66 % -10,74 % -10,63 % -5,54 % -13,26 % -51,52 % -27,48 %
K
V
Qiagen 38,90 -4,03 % -0,58 % -4,41 % -3,57 % -1,44 % -3,72 % -9,12 % -6,32 % 5,55 %
K
V
Sartorius VZ 218,20 -34,24 % -2,20 % -9,76 % -13,75 % -41,11 % -35,00 % -29,73 % -49,20 % 17,75 %
K
V
Continental 54,52 -29,08 % -0,58 % -2,64 % -10,71 % -17,89 % -28,56 % -18,41 % -52,60 % -52,25 %
K
V
Bayer 26,18 -22,20 % -1,13 % -0,15 % -5,02 % -2,80 % -20,09 % -48,31 % -49,17 % -52,68 %
K
V
Brenntag 65,12 -21,56 % -0,37 % 0,49 % 0,00 % -16,60 % -21,24 % -7,05 % -18,01 % 50,36 %
K
V
RWE 33,51 -18,43 % 0,27 % 1,55 % -1,76 % 7,65 % -17,99 % -15,44 % 9,72 % 52,94 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 37,97 -15,43 % 0,18 % 0,21 % -2,54 % -5,08 % -15,76 % -12,09 % -34,87 % 34,55 %
K
V
Porsche 71,04 -11,24 % 1,14 % 1,08 % -6,89 % -22,56 % -11,42 % -34,71 %
BMW 89,76 -11,04 % 0,56 % 1,58 % -3,48 % -15,42 % -10,70 % -17,29 % -3,01 % 41,49 %
K
V
Infineon 33,60 -10,97 % -0,30 % -7,89 % -11,40 % 8,77 % -10,64 % -6,04 % 1,48 % 126,17 %
K
V
Fresenius SE 28,23 -0,07 % -0,04 % -3,95 % -2,32 % 14,99 % -0,95 % 11,98 % -35,66 % -40,63 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?