DAX Top Flop

DAX Gewinner und Verlierer im Überblick

DAX Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Siemens Healthineers 47,21 1,71 3,76 % 19:29 45,45 47,63 -6,81 % -6,70 % 13,84 %
K
V
Volkswagen Vz. 114,04 2,94 2,65 % 20:59 111,28 114,76 -7,42 % -6,34 % -23,08 %
K
V
Siemens Energy 12,31 0,16 1,32 % 20:56 12,13 12,43 -37,91 % -35,84 % 2,07 %
K
V
Allianz 231,70 3,00 1,31 % 20:59 229,45 233,50 11,02 % 12,31 % 33,99 %
K
V
SAP 124,52 1,32 1,07 % 20:11 122,62 125,28 1,06 % 9,46 % 50,53 %
K
V
adidas 163,30 1,64 1,01 % 20:58 161,58 164,38 -10,12 % 15,26 % 21,87 %
K
V
MTU Aero Engines 161,80 1,00 0,62 % 20:55 161,10 165,35 -30,71 % -28,82 % 3,12 %
K
V
Porsche 92,78 0,54 0,59 % 20:43 91,80 93,52 -16,30 % -19,04 %
Deutsche Bank 10,09 0,04 0,40 % 20:54 10,05 10,23 8,46 % 12,67 % 11,60 %
K
V
Covestro 51,26 0,18 0,35 % 20:57 50,88 52,02 6,35 % 36,33 % 71,15 %
K
V
Daimler Truck Holding 33,63 0,09 0,27 % 20:57 33,33 33,78 9,69 % 9,72 % 36,43 %
K
V
RWE 36,53 0,09 0,25 % 20:53 36,30 36,83 -8,86 % -6,07 % -10,11 %
K
V
Vonovia 23,89 0,06 0,25 % 20:59 23,53 24,14 35,16 % 36,98 % 6,41 %
K
V
Henkel 67,58 0,16 0,24 % 19:20 66,96 67,54 -4,90 % -1,86 % 9,89 %
K
V
Deutsche Börse 163,40 0,35 0,21 % 20:52 162,35 164,05 -1,66 % -8,28 % -2,94 %
K
V
Deutsche Telekom 20,53 0,04 0,20 % 20:47 20,41 20,61 5,43 % -5,98 % 9,88 %
K
V
Qiagen 37,03 0,04 0,11 % 19:37 36,95 37,37 -10,62 % -12,44 % -12,87 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,22 0,02 0,05 % 20:55 38,85 39,60 -9,25 % -7,61 % 24,27 %
K
V
Mercedes-Benz Group 67,06 0,01 0,01 % 20:39 66,62 67,49 -7,34 % -5,01 % 18,80 %
K
V
Infineon 31,31 0,00 0,00 % 20:49 30,99 31,50 -15,65 % -12,37 % 31,00 %
K
V

DAX Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Commerzbank 9,66 -0,29 -2,91 % 20:58 9,55 10,02 -5,57 % 4,27 % 17,55 %
K
V
Brenntag 74,22 -1,46 -1,93 % 20:59 74,22 75,92 5,25 % 10,02 % 15,39 %
K
V
Zalando 22,94 -0,42 -1,80 % 20:57 22,89 23,49 -14,43 % -34,25 % 13,68 %
K
V
Continental 64,86 -0,94 -1,43 % 19:55 64,50 65,68 -4,25 % -1,58 % 20,96 %
K
V
E.ON 11,49 -0,13 -1,12 % 20:39 11,47 11,68 1,59 % 4,45 % 36,33 %
K
V
Sartorius VZ 315,80 -3,00 -0,94 % 20:58 315,40 319,90 -0,16 % -17,44 % -10,84 %
K
V
Fresenius SE 30,54 -0,29 -0,94 % 20:58 30,43 30,99 21,87 % 26,77 % 34,12 %
K
V
Airbus 123,44 -1,06 -0,85 % 20:56 123,14 125,14 -3,41 % 3,57 % 33,33 %
K
V
HeidelbergCement 71,22 -0,60 -0,84 % 20:31 71,08 72,18 -2,14 % 11,42 % 69,65 %
K
V
Fresenius Medical 42,07 -0,27 -0,64 % 20:59 41,84 42,56 -3,31 % 12,01 % 37,84 %
K
V
Merck 159,05 -0,95 -0,59 % 20:15 158,30 161,45 3,85 % -2,78 % -2,03 %
K
V
BASF 43,10 -0,25 -0,58 % 20:59 42,79 43,48 1,17 % -6,61 % 4,41 %
K
V
Münchener Rück 375,30 -2,10 -0,56 % 20:53 375,00 378,20 13,73 % 19,22 % 47,18 %
K
V
Symrise 89,72 -0,34 -0,38 % 20:57 89,14 91,10 -2,54 % -8,34 % -9,67 %
K
V
Hannover Rueck 212,00 -0,60 -0,28 % 20:13 211,40 214,00 10,97 % 25,44 % 34,43 %
K
V
BMW 98,70 -0,19 -0,19 % 20:59 98,17 99,47 -9,45 % 0,49 % 32,31 %
K
V
Bayer 47,62 -0,08 -0,17 % 20:59 47,43 48,04 -5,67 % -14,81 % -8,05 %
K
V
Siemens 133,06 -0,20 -0,15 % 20:51 132,76 134,36 -16,26 % -7,76 % 33,01 %
K
V
Porsche Automobil 48,72 -0,06 -0,12 % 20:55 48,34 49,25 -11,22 % -6,27 % -32,93 %
K
V
Beiersdorf 125,65 -0,10 -0,08 % 19:55 125,10 126,10 4,36 % 7,26 % 26,89 %
K
V

DAX Gewinner 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Deutsche Telekom 9,93 % 20,53 20,49 20,41 20,61 0,04 0,20 %
K
V
Infineon 9,90 % 31,31 31,31 30,99 31,50 0,00 0,00 %
K
V
Commerzbank 9,57 % 9,66 9,95 9,55 10,02 -0,29 -2,91 %
K
V
Mercedes-Benz Group 9,18 % 67,06 67,05 66,62 67,49 0,01 0,01 %
K
V
Vonovia 8,79 % 23,89 23,83 23,53 24,14 0,06 0,25 %
K
V
Covestro 39,94 % 51,26 51,08 50,88 52,02 0,18 0,35 %
K
V
Fresenius Medical 37,39 % 42,07 42,34 41,84 42,56 -0,27 -0,64 %
K
V
HeidelbergCement 32,97 % 71,22 71,82 71,08 72,18 -0,60 -0,84 %
K
V
Henkel 3,68 % 67,58 67,42 66,96 67,54 0,16 0,24 %
K
V
SAP 29,26 % 124,52 123,20 122,62 125,28 1,32 1,07 %
K
V
adidas 28,10 % 163,30 161,66 161,58 164,38 1,64 1,01 %
K
V
Brenntag 23,99 % 74,22 75,68 74,22 75,92 -1,46 -1,93 %
K
V
Münchener Rück 23,66 % 375,30 377,40 375,00 378,20 -2,10 -0,56 %
K
V
E.ON 23,15 % 11,49 11,62 11,47 11,68 -0,13 -1,12 %
K
V
Siemens 2,83 % 133,06 133,26 132,76 134,36 -0,20 -0,15 %
K
V
BMW 18,47 % 98,70 98,89 98,17 99,47 -0,19 -0,19 %
K
V
Beiersdorf 17,38 % 125,65 125,75 125,10 126,10 -0,10 -0,08 %
K
V
Fresenius SE 16,17 % 30,54 30,83 30,43 30,99 -0,29 -0,94 %
K
V
Daimler Truck Holding 16,01 % 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
Continental 15,33 % 64,86 65,80 64,50 65,68 -0,94 -1,43 %
K
V
Allianz 15,22 % 231,70 228,70 229,45 233,50 3,00 1,31 %
K
V
Hannover Rueck 13,86 % 212,00 212,60 211,40 214,00 -0,60 -0,28 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 11,20 % 39,22 39,20 38,85 39,60 0,02 0,05 %
K
V
Airbus 10,89 % 123,44 124,50 123,14 125,14 -1,06 -0,85 %
K
V
Deutsche Börse 1,24 % 163,40 163,05 162,35 164,05 0,35 0,21 %
K
V
Siemens Healthineers 1,07 % 47,21 45,50 45,45 47,63 1,71 3,76 %
K
V

DAX Verlierer 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
BASF -7,31 % 43,10 43,35 42,79 43,48 -0,25 -0,58 %
K
V
Deutsche Bank -4,95 % 10,09 10,05 10,05 10,23 0,04 0,40 %
K
V
Porsche Automobil -4,73 % 48,72 48,78 48,34 49,25 -0,06 -0,12 %
K
V
Zalando -31,13 % 22,94 23,36 22,89 23,49 -0,42 -1,80 %
K
V
Siemens Energy -30,18 % 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V
Qiagen -20,99 % 37,03 36,99 36,95 37,37 0,04 0,11 %
K
V
MTU Aero Engines -20,22 % 161,80 160,80 161,10 165,35 1,00 0,62 %
K
V
Porsche -2,42 % 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Sartorius VZ -14,79 % 315,80 318,80 315,40 319,90 -3,00 -0,94 %
K
V
Merck -12,42 % 159,05 160,00 158,30 161,45 -0,95 -0,59 %
K
V
RWE -12,34 % 36,53 36,44 36,30 36,83 0,09 0,25 %
K
V
Symrise -11,87 % 89,72 90,06 89,14 91,10 -0,34 -0,38 %
K
V
Volkswagen Vz. -1,93 % 114,04 111,10 111,28 114,76 2,94 2,65 %
K
V
Bayer -1,87 % 47,62 47,70 47,43 48,04 -0,08 -0,17 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Daimler Truck Holding 9,69 % 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
Deutsche Bank 8,46 % 10,09 10,05 10,05 10,23 0,04 0,40 %
K
V
Covestro 6,35 % 51,26 51,08 50,88 52,02 0,18 0,35 %
K
V
Deutsche Telekom 5,43 % 20,53 20,49 20,41 20,61 0,04 0,20 %
K
V
Brenntag 5,25 % 74,22 75,68 74,22 75,92 -1,46 -1,93 %
K
V
Beiersdorf 4,36 % 125,65 125,75 125,10 126,10 -0,10 -0,08 %
K
V
Vonovia 35,16 % 23,89 23,83 23,53 24,14 0,06 0,25 %
K
V
Merck 3,85 % 159,05 160,00 158,30 161,45 -0,95 -0,59 %
K
V
Fresenius SE 21,87 % 30,54 30,83 30,43 30,99 -0,29 -0,94 %
K
V
Münchener Rück 13,73 % 375,30 377,40 375,00 378,20 -2,10 -0,56 %
K
V
Allianz 11,02 % 231,70 228,70 229,45 233,50 3,00 1,31 %
K
V
Hannover Rueck 10,97 % 212,00 212,60 211,40 214,00 -0,60 -0,28 %
K
V
E.ON 1,59 % 11,49 11,62 11,47 11,68 -0,13 -1,12 %
K
V
BASF 1,17 % 43,10 43,35 42,79 43,48 -0,25 -0,58 %
K
V
SAP 1,06 % 124,52 123,20 122,62 125,28 1,32 1,07 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
BMW -9,45 % 98,70 98,89 98,17 99,47 -0,19 -0,19 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -9,25 % 39,22 39,20 38,85 39,60 0,02 0,05 %
K
V
RWE -8,86 % 36,53 36,44 36,30 36,83 0,09 0,25 %
K
V
Volkswagen Vz. -7,42 % 114,04 111,10 111,28 114,76 2,94 2,65 %
K
V
Mercedes-Benz Group -7,34 % 67,06 67,05 66,62 67,49 0,01 0,01 %
K
V
Siemens Healthineers -6,81 % 47,21 45,50 45,45 47,63 1,71 3,76 %
K
V
Bayer -5,67 % 47,62 47,70 47,43 48,04 -0,08 -0,17 %
K
V
Commerzbank -5,57 % 9,66 9,95 9,55 10,02 -0,29 -2,91 %
K
V
Henkel -4,90 % 67,58 67,42 66,96 67,54 0,16 0,24 %
K
V
Continental -4,25 % 64,86 65,80 64,50 65,68 -0,94 -1,43 %
K
V
Siemens Energy -37,91 % 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V
MTU Aero Engines -30,71 % 161,80 160,80 161,10 165,35 1,00 0,62 %
K
V
Airbus -3,41 % 123,44 124,50 123,14 125,14 -1,06 -0,85 %
K
V
Fresenius Medical -3,31 % 42,07 42,34 41,84 42,56 -0,27 -0,64 %
K
V
Symrise -2,54 % 89,72 90,06 89,14 91,10 -0,34 -0,38 %
K
V
HeidelbergCement -2,14 % 71,22 71,82 71,08 72,18 -0,60 -0,84 %
K
V
Porsche -16,30 % 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Siemens -16,26 % 133,06 133,26 132,76 134,36 -0,20 -0,15 %
K
V
Infineon -15,65 % 31,31 31,31 30,99 31,50 0,00 0,00 %
K
V
Zalando -14,43 % 22,94 23,36 22,89 23,49 -0,42 -1,80 %
K
V
Porsche Automobil -11,22 % 48,72 48,78 48,34 49,25 -0,06 -0,12 %
K
V
Qiagen -10,62 % 37,03 36,99 36,95 37,37 0,04 0,11 %
K
V
adidas -10,12 % 163,30 161,66 161,58 164,38 1,64 1,01 %
K
V
Deutsche Börse -1,66 % 163,40 163,05 162,35 164,05 0,35 0,21 %
K
V
Sartorius VZ -0,16 % 315,80 318,80 315,40 319,90 -3,00 -0,94 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Daimler Truck Holding 9,72 % 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
SAP 9,46 % 124,52 123,20 122,62 125,28 1,32 1,07 %
K
V
Beiersdorf 7,26 % 125,65 125,75 125,10 126,10 -0,10 -0,08 %
K
V
E.ON 4,45 % 11,49 11,62 11,47 11,68 -0,13 -1,12 %
K
V
Commerzbank 4,27 % 9,66 9,95 9,55 10,02 -0,29 -2,91 %
K
V
Vonovia 36,98 % 23,89 23,83 23,53 24,14 0,06 0,25 %
K
V
Covestro 36,33 % 51,26 51,08 50,88 52,02 0,18 0,35 %
K
V
Airbus 3,57 % 123,44 124,50 123,14 125,14 -1,06 -0,85 %
K
V
Fresenius SE 26,77 % 30,54 30,83 30,43 30,99 -0,29 -0,94 %
K
V
Hannover Rueck 25,44 % 212,00 212,60 211,40 214,00 -0,60 -0,28 %
K
V
Münchener Rück 19,22 % 375,30 377,40 375,00 378,20 -2,10 -0,56 %
K
V
adidas 15,26 % 163,30 161,66 161,58 164,38 1,64 1,01 %
K
V
Deutsche Bank 12,67 % 10,09 10,05 10,05 10,23 0,04 0,40 %
K
V
Allianz 12,31 % 231,70 228,70 229,45 233,50 3,00 1,31 %
K
V
Fresenius Medical 12,01 % 42,07 42,34 41,84 42,56 -0,27 -0,64 %
K
V
HeidelbergCement 11,42 % 71,22 71,82 71,08 72,18 -0,60 -0,84 %
K
V
Brenntag 10,02 % 74,22 75,68 74,22 75,92 -1,46 -1,93 %
K
V
BMW 0,49 % 98,70 98,89 98,17 99,47 -0,19 -0,19 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Symrise -8,34 % 89,72 90,06 89,14 91,10 -0,34 -0,38 %
K
V
Deutsche Börse -8,28 % 163,40 163,05 162,35 164,05 0,35 0,21 %
K
V
Siemens -7,76 % 133,06 133,26 132,76 134,36 -0,20 -0,15 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) -7,61 % 39,22 39,20 38,85 39,60 0,02 0,05 %
K
V
Siemens Healthineers -6,70 % 47,21 45,50 45,45 47,63 1,71 3,76 %
K
V
BASF -6,61 % 43,10 43,35 42,79 43,48 -0,25 -0,58 %
K
V
Volkswagen Vz. -6,34 % 114,04 111,10 111,28 114,76 2,94 2,65 %
K
V
Porsche Automobil -6,27 % 48,72 48,78 48,34 49,25 -0,06 -0,12 %
K
V
RWE -6,07 % 36,53 36,44 36,30 36,83 0,09 0,25 %
K
V
Deutsche Telekom -5,98 % 20,53 20,49 20,41 20,61 0,04 0,20 %
K
V
Mercedes-Benz Group -5,01 % 67,06 67,05 66,62 67,49 0,01 0,01 %
K
V
Siemens Energy -35,84 % 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V
Zalando -34,25 % 22,94 23,36 22,89 23,49 -0,42 -1,80 %
K
V
MTU Aero Engines -28,82 % 161,80 160,80 161,10 165,35 1,00 0,62 %
K
V
Merck -2,78 % 159,05 160,00 158,30 161,45 -0,95 -0,59 %
K
V
Porsche -19,04 % 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Sartorius VZ -17,44 % 315,80 318,80 315,40 319,90 -3,00 -0,94 %
K
V
Bayer -14,81 % 47,62 47,70 47,43 48,04 -0,08 -0,17 %
K
V
Qiagen -12,44 % 37,03 36,99 36,95 37,37 0,04 0,11 %
K
V
Infineon -12,37 % 31,31 31,31 30,99 31,50 0,00 0,00 %
K
V
Henkel -1,86 % 67,58 67,42 66,96 67,54 0,16 0,24 %
K
V
Continental -1,58 % 64,86 65,80 64,50 65,68 -0,94 -1,43 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Henkel 9,89 % 67,58 67,42 66,96 67,54 0,16 0,24 %
K
V
Deutsche Telekom 9,88 % 20,53 20,49 20,41 20,61 0,04 0,20 %
K
V
Covestro 71,15 % 51,26 51,08 50,88 52,02 0,18 0,35 %
K
V
HeidelbergCement 69,65 % 71,22 71,82 71,08 72,18 -0,60 -0,84 %
K
V
Vonovia 6,41 % 23,89 23,83 23,53 24,14 0,06 0,25 %
K
V
SAP 50,53 % 124,52 123,20 122,62 125,28 1,32 1,07 %
K
V
Münchener Rück 47,18 % 375,30 377,40 375,00 378,20 -2,10 -0,56 %
K
V
BASF 4,41 % 43,10 43,35 42,79 43,48 -0,25 -0,58 %
K
V
Fresenius Medical 37,84 % 42,07 42,34 41,84 42,56 -0,27 -0,64 %
K
V
Daimler Truck Holding 36,43 % 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
E.ON 36,33 % 11,49 11,62 11,47 11,68 -0,13 -1,12 %
K
V
Hannover Rueck 34,43 % 212,00 212,60 211,40 214,00 -0,60 -0,28 %
K
V
Fresenius SE 34,12 % 30,54 30,83 30,43 30,99 -0,29 -0,94 %
K
V
Allianz 33,99 % 231,70 228,70 229,45 233,50 3,00 1,31 %
K
V
Airbus 33,33 % 123,44 124,50 123,14 125,14 -1,06 -0,85 %
K
V
Siemens 33,01 % 133,06 133,26 132,76 134,36 -0,20 -0,15 %
K
V
BMW 32,31 % 98,70 98,89 98,17 99,47 -0,19 -0,19 %
K
V
Infineon 31,00 % 31,31 31,31 30,99 31,50 0,00 0,00 %
K
V
MTU Aero Engines 3,12 % 161,80 160,80 161,10 165,35 1,00 0,62 %
K
V
Beiersdorf 26,89 % 125,65 125,75 125,10 126,10 -0,10 -0,08 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 24,27 % 39,22 39,20 38,85 39,60 0,02 0,05 %
K
V
adidas 21,87 % 163,30 161,66 161,58 164,38 1,64 1,01 %
K
V
Continental 20,96 % 64,86 65,80 64,50 65,68 -0,94 -1,43 %
K
V
Siemens Energy 2,07 % 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V
Mercedes-Benz Group 18,80 % 67,06 67,05 66,62 67,49 0,01 0,01 %
K
V
Commerzbank 17,55 % 9,66 9,95 9,55 10,02 -0,29 -2,91 %
K
V
Brenntag 15,39 % 74,22 75,68 74,22 75,92 -1,46 -1,93 %
K
V
Siemens Healthineers 13,84 % 47,21 45,50 45,45 47,63 1,71 3,76 %
K
V
Zalando 13,68 % 22,94 23,36 22,89 23,49 -0,42 -1,80 %
K
V
Deutsche Bank 11,60 % 10,09 10,05 10,05 10,23 0,04 0,40 %
K
V
Porsche 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %

DAX Verlierer der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Symrise -9,67 % 89,72 90,06 89,14 91,10 -0,34 -0,38 %
K
V
Bayer -8,05 % 47,62 47,70 47,43 48,04 -0,08 -0,17 %
K
V
Porsche Automobil -32,93 % 48,72 48,78 48,34 49,25 -0,06 -0,12 %
K
V
Volkswagen Vz. -23,08 % 114,04 111,10 111,28 114,76 2,94 2,65 %
K
V
Deutsche Börse -2,94 % 163,40 163,05 162,35 164,05 0,35 0,21 %
K
V
Merck -2,03 % 159,05 160,00 158,30 161,45 -0,95 -0,59 %
K
V
Qiagen -12,87 % 37,03 36,99 36,95 37,37 0,04 0,11 %
K
V
Sartorius VZ -10,84 % 315,80 318,80 315,40 319,90 -3,00 -0,94 %
K
V
RWE -10,11 % 36,53 36,44 36,30 36,83 0,09 0,25 %
K
V
Porsche 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %

DAX Gewinner der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Airbus 95,97 % 123,44 124,50 123,14 125,14 -1,06 -0,85 %
K
V
Mercedes-Benz Group 81,05 % 67,06 67,05 66,62 67,49 0,01 0,01 %
K
V
Deutsche Börse 7,96 % 163,40 163,05 162,35 164,05 0,35 0,21 %
K
V
Münchener Rück 68,07 % 375,30 377,40 375,00 378,20 -2,10 -0,56 %
K
V
Hannover Rueck 65,37 % 212,00 212,60 211,40 214,00 -0,60 -0,28 %
K
V
BMW 61,75 % 98,70 98,89 98,17 99,47 -0,19 -0,19 %
K
V
Deutsche Bank 44,89 % 10,09 10,05 10,05 10,23 0,04 0,40 %
K
V
Deutsche Telekom 40,91 % 20,53 20,49 20,41 20,61 0,04 0,20 %
K
V
HeidelbergCement 39,65 % 71,22 71,82 71,08 72,18 -0,60 -0,84 %
K
V
Allianz 38,79 % 231,70 228,70 229,45 233,50 3,00 1,31 %
K
V
Brenntag 35,98 % 74,22 75,68 74,22 75,92 -1,46 -1,93 %
K
V
Beiersdorf 32,74 % 125,65 125,75 125,10 126,10 -0,10 -0,08 %
K
V
Infineon 32,67 % 31,31 31,31 30,99 31,50 0,00 0,00 %
K
V
Merck 27,80 % 159,05 160,00 158,30 161,45 -0,95 -0,59 %
K
V
Siemens Healthineers 25,03 % 47,21 45,50 45,45 47,63 1,71 3,76 %
K
V
Siemens 23,69 % 133,06 133,26 132,76 134,36 -0,20 -0,15 %
K
V
E.ON 22,84 % 11,49 11,62 11,47 11,68 -0,13 -1,12 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 2,78 % 39,22 39,20 38,85 39,60 0,02 0,05 %
K
V
RWE 19,38 % 36,53 36,44 36,30 36,83 0,09 0,25 %
K
V
Covestro 15,55 % 51,26 51,08 50,88 52,02 0,18 0,35 %
K
V
MTU Aero Engines 13,46 % 161,80 160,80 161,10 165,35 1,00 0,62 %
K
V
Commerzbank 126,55 % 9,66 9,95 9,55 10,02 -0,29 -2,91 %
K
V
Porsche 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Daimler Truck Holding 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
Siemens Energy 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Zalando -70,18 % 22,94 23,36 22,89 23,49 -0,42 -1,80 %
K
V
Sartorius VZ -7,61 % 315,80 318,80 315,40 319,90 -3,00 -0,94 %
K
V
SAP -7,17 % 124,52 123,20 122,62 125,28 1,32 1,07 %
K
V
Vonovia -56,64 % 23,89 23,83 23,53 24,14 0,06 0,25 %
K
V
Fresenius Medical -41,03 % 42,07 42,34 41,84 42,56 -0,27 -0,64 %
K
V
adidas -40,23 % 163,30 161,66 161,58 164,38 1,64 1,01 %
K
V
Symrise -24,06 % 89,72 90,06 89,14 91,10 -0,34 -0,38 %
K
V
Henkel -23,57 % 67,58 67,42 66,96 67,54 0,16 0,24 %
K
V
Porsche Automobil -2,60 % 48,72 48,78 48,34 49,25 -0,06 -0,12 %
K
V
Fresenius SE -19,95 % 30,54 30,83 30,43 30,99 -0,29 -0,94 %
K
V
Continental -16,42 % 64,86 65,80 64,50 65,68 -0,94 -1,43 %
K
V
Volkswagen Vz. -16,37 % 114,04 111,10 111,28 114,76 2,94 2,65 %
K
V
BASF -15,29 % 43,10 43,35 42,79 43,48 -0,25 -0,58 %
K
V
Qiagen -13,64 % 37,03 36,99 36,95 37,37 0,04 0,11 %
K
V
Bayer -12,56 % 47,62 47,70 47,43 48,04 -0,08 -0,17 %
K
V
Porsche 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Daimler Truck Holding 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
Siemens Energy 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V

DAX Gewinner der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Münchener Rück 97,89 % 375,30 377,40 375,00 378,20 -2,10 -0,56 %
K
V
Merck 82,19 % 159,05 160,00 158,30 161,45 -0,95 -0,59 %
K
V
Hannover Rueck 76,23 % 212,00 212,60 211,40 214,00 -0,60 -0,28 %
K
V
RWE 71,18 % 36,53 36,44 36,30 36,83 0,09 0,25 %
K
V
Infineon 56,55 % 31,31 31,31 30,99 31,50 0,00 0,00 %
K
V
Deutsche Telekom 48,02 % 20,53 20,49 20,41 20,61 0,04 0,20 %
K
V
Deutsche Börse 42,09 % 163,40 163,05 162,35 164,05 0,35 0,21 %
K
V
Mercedes-Benz Group 38,32 % 67,06 67,05 66,62 67,49 0,01 0,01 %
K
V
Brenntag 36,58 % 74,22 75,68 74,22 75,92 -1,46 -1,93 %
K
V
E.ON 28,19 % 11,49 11,62 11,47 11,68 -0,13 -1,12 %
K
V
Siemens 27,62 % 133,06 133,26 132,76 134,36 -0,20 -0,15 %
K
V
Beiersdorf 27,30 % 125,65 125,75 125,10 126,10 -0,10 -0,08 %
K
V
Siemens Healthineers 24,73 % 47,21 45,50 45,45 47,63 1,71 3,76 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 24,00 % 39,22 39,20 38,85 39,60 0,02 0,05 %
K
V
Allianz 20,63 % 231,70 228,70 229,45 233,50 3,00 1,31 %
K
V
SAP 20,03 % 124,52 123,20 122,62 125,28 1,32 1,07 %
K
V
HeidelbergCement 2,65 % 71,22 71,82 71,08 72,18 -0,60 -0,84 %
K
V
Qiagen 16,19 % 37,03 36,99 36,95 37,37 0,04 0,11 %
K
V
Airbus 15,69 % 123,44 124,50 123,14 125,14 -1,06 -0,85 %
K
V
Symrise 15,68 % 89,72 90,06 89,14 91,10 -0,34 -0,38 %
K
V
BMW 15,03 % 98,70 98,89 98,17 99,47 -0,19 -0,19 %
K
V
Sartorius VZ 123,34 % 315,80 318,80 315,40 319,90 -3,00 -0,94 %
K
V
Commerzbank 0,84 % 9,66 9,95 9,55 10,02 -0,29 -2,91 %
K
V
Porsche 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Daimler Truck Holding 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
Siemens Energy 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V

DAX Verlierer der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Continental -54,34 % 64,86 65,80 64,50 65,68 -0,94 -1,43 %
K
V
Fresenius Medical -51,55 % 42,07 42,34 41,84 42,56 -0,27 -0,64 %
K
V
Fresenius SE -50,98 % 30,54 30,83 30,43 30,99 -0,29 -0,94 %
K
V
BASF -47,01 % 43,10 43,35 42,79 43,48 -0,25 -0,58 %
K
V
Vonovia -38,93 % 23,89 23,83 23,53 24,14 0,06 0,25 %
K
V
Bayer -37,88 % 47,62 47,70 47,43 48,04 -0,08 -0,17 %
K
V
Henkel -35,33 % 67,58 67,42 66,96 67,54 0,16 0,24 %
K
V
Zalando -34,70 % 22,94 23,36 22,89 23,49 -0,42 -1,80 %
K
V
Deutsche Bank -3,96 % 10,09 10,05 10,05 10,23 0,04 0,40 %
K
V
Covestro -29,16 % 51,26 51,08 50,88 52,02 0,18 0,35 %
K
V
Volkswagen Vz. -26,02 % 114,04 111,10 111,28 114,76 2,94 2,65 %
K
V
adidas -22,46 % 163,30 161,66 161,58 164,38 1,64 1,01 %
K
V
Porsche Automobil -17,31 % 48,72 48,78 48,34 49,25 -0,06 -0,12 %
K
V
MTU Aero Engines -15,60 % 161,80 160,80 161,10 165,35 1,00 0,62 %
K
V
Porsche 92,78 92,24 91,80 93,52 0,54 0,59 %
Daimler Truck Holding 33,63 33,54 33,33 33,78 0,09 0,27 %
K
V
Siemens Energy 12,31 12,15 12,13 12,43 0,16 1,32 %
K
V

DAX Aktien Performance Vergleich

Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Deutsche Telekom 20,53 9,93 % 0,20 % -0,27 % 7,54 % 5,43 % -5,98 % 9,88 % 40,91 % 48,02 %
K
V
Infineon 31,31 9,90 % 0,00 % -2,87 % -4,75 % -15,65 % -12,37 % 31,00 % 32,67 % 56,55 %
K
V
Commerzbank 9,66 9,57 % -2,91 % -1,83 % -5,25 % -5,57 % 4,27 % 17,55 % 126,55 % 0,84 %
K
V
Mercedes-Benz Group 67,06 9,18 % 0,01 % 0,01 % -1,14 % -7,34 % -5,01 % 18,80 % 81,05 % 38,32 %
K
V
Vonovia 23,89 8,79 % 0,25 % 1,96 % 20,35 % 35,16 % 36,98 % 6,41 % -56,64 % -38,93 %
K
V
Covestro 51,26 39,94 % 0,35 % -3,06 % 7,85 % 6,35 % 36,33 % 71,15 % 15,55 % -29,16 %
K
V
Fresenius Medical 42,07 37,39 % -0,64 % 0,26 % -4,56 % -3,31 % 12,01 % 37,84 % -41,03 % -51,55 %
K
V
HeidelbergCement 71,22 32,97 % -0,84 % -2,49 % -6,63 % -2,14 % 11,42 % 69,65 % 39,65 % 2,65 %
K
V
Henkel 67,58 3,68 % 0,24 % -1,37 % -6,06 % -4,90 % -1,86 % 9,89 % -23,57 % -35,33 %
K
V
SAP 124,52 29,26 % 1,07 % -2,00 % -2,34 % 1,06 % 9,46 % 50,53 % -7,17 % 20,03 %
K
V
adidas 163,30 28,10 % 1,01 % -6,07 % -11,18 % -10,12 % 15,26 % 21,87 % -40,23 % -22,46 %
K
V
Brenntag 74,22 23,99 % -1,93 % -3,38 % 2,68 % 5,25 % 10,02 % 15,39 % 35,98 % 36,58 %
K
V
Münchener Rück 375,30 23,66 % -0,56 % 0,21 % 6,23 % 13,73 % 19,22 % 47,18 % 68,07 % 97,89 %
K
V
E.ON 11,49 23,15 % -1,12 % -1,25 % 4,08 % 1,59 % 4,45 % 36,33 % 22,84 % 28,19 %
K
V
Siemens 133,06 2,83 % -0,15 % -3,59 % -2,65 % -16,26 % -7,76 % 33,01 % 23,69 % 27,62 %
K
V
BMW 98,70 18,47 % -0,19 % 1,36 % -0,94 % -9,45 % 0,49 % 32,31 % 61,75 % 15,03 %
K
V
Beiersdorf 125,65 17,38 % -0,08 % 2,82 % 5,50 % 4,36 % 7,26 % 26,89 % 32,74 % 27,30 %
K
V
Fresenius SE 30,54 16,17 % -0,94 % 2,66 % 4,59 % 21,87 % 26,77 % 34,12 % -19,95 % -50,98 %
K
V
Daimler Truck Holding 33,63 16,01 % 0,27 % 1,02 % -0,41 % 9,69 % 9,72 % 36,43 %
K
V
Continental 64,86 15,33 % -1,43 % -2,85 % -6,65 % -4,25 % -1,58 % 20,96 % -16,42 % -54,34 %
K
V
Allianz 231,70 15,22 % 1,31 % -0,32 % 4,87 % 11,02 % 12,31 % 33,99 % 38,79 % 20,63 %
K
V
Hannover Rueck 212,00 13,86 % -0,28 % -0,19 % 9,99 % 10,97 % 25,44 % 34,43 % 65,37 % 76,23 %
K
V
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,22 11,20 % 0,05 % -6,16 % -9,18 % -9,25 % -7,61 % 24,27 % 2,78 % 24,00 %
K
V
Airbus 123,44 10,89 % -0,85 % -5,94 % -3,83 % -3,41 % 3,57 % 33,33 % 95,97 % 15,69 %
K
V
Deutsche Börse 163,40 1,24 % 0,21 % -1,03 % 0,90 % -1,66 % -8,28 % -2,94 % 7,96 % 42,09 %
K
V
Siemens Healthineers 47,21 1,07 % 3,76 % 2,45 % 2,83 % -6,81 % -6,70 % 13,84 % 25,03 % 24,73 %
K
V
BASF 43,10 -7,31 % -0,58 % -6,48 % -6,01 % 1,17 % -6,61 % 4,41 % -15,29 % -47,01 %
K
V
Deutsche Bank 10,09 -4,95 % 0,40 % -1,71 % 3,13 % 8,46 % 12,67 % 11,60 % 44,89 % -3,96 %
K
V
Porsche Automobil 48,72 -4,73 % -0,12 % -0,47 % -0,59 % -11,22 % -6,27 % -32,93 % -2,60 % -17,31 %
K
V
Zalando 22,94 -31,13 % -1,80 % -9,15 % -13,79 % -14,43 % -34,25 % 13,68 % -70,18 % -34,70 %
K
V
Siemens Energy 12,31 -30,18 % 1,32 % -4,65 % -6,85 % -37,91 % -35,84 % 2,07 %
K
V
Qiagen 37,03 -20,99 % 0,11 % -3,79 % -9,15 % -10,62 % -12,44 % -12,87 % -13,64 % 16,19 %
K
V
MTU Aero Engines 161,80 -20,22 % 0,62 % -6,88 % -20,53 % -30,71 % -28,82 % 3,12 % 13,46 % -15,60 %
K
V
Porsche 92,78 -2,42 % 0,59 % -6,26 % -8,27 % -16,30 % -19,04 %
Sartorius VZ 315,80 -14,79 % -0,94 % -9,54 % -9,44 % -0,16 % -17,44 % -10,84 % -7,61 % 123,34 %
K
V
Merck 159,05 -12,42 % -0,59 % -3,84 % 0,63 % 3,85 % -2,78 % -2,03 % 27,80 % 82,19 %
K
V
RWE 36,53 -12,34 % 0,25 % -0,35 % -5,39 % -8,86 % -6,07 % -10,11 % 19,38 % 71,18 %
K
V
Symrise 89,72 -11,87 % -0,38 % -2,35 % 0,49 % -2,54 % -8,34 % -9,67 % -24,06 % 15,68 %
K
V
Volkswagen Vz. 114,04 -1,93 % 2,65 % 4,03 % -0,14 % -7,42 % -6,34 % -23,08 % -16,37 % -26,02 %
K
V
Bayer 47,62 -1,87 % -0,17 % -3,69 % -5,23 % -5,67 % -14,81 % -8,05 % -12,56 % -37,88 %
K
V

Top und Flop Aktien im DAX

Was sind die Top und Flop DAX Aktien des Jahres? Welche DAX Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im Deutschen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten DAX Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten DAX Aktien des Jahres. Die aktuell beste DAX Aktie 2023 ist ---. Die schlechteste DAX Aktie 2023 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im DAX am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top DAX Aktie und --- die Flop DAX Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene DAX Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer DAX Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte DAX Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den DAX erfahren?