Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
UnitedHealth 514,57 10,38 2,06 % 21:00 503,14 514,84 7,06 % 8,88 % 1,89 %
K
V
Microsoft 321,80 6,05 1,92 % 21:00 315,18 321,89 -5,50 % 11,62 % 38,17 %
K
V
Apple 173,75 2,54 1,48 % 21:00 170,93 174,30 -10,42 % 5,37 % 25,72 %
K
V
Cisco Systems 54,40 0,64 1,19 % 21:00 53,81 54,40 5,14 % 4,07 % 36,00 %
K
V
Walgreens Boots Alliance 22,42 0,18 0,81 % 21:00 21,90 22,43 -21,31 % -35,16 % -28,60 %
K
V
Walt Disney 81,67 0,62 0,76 % 21:02 80,79 81,77 -8,52 % -18,44 % -13,42 %
K
V
Visa 231,27 1,26 0,55 % 21:00 228,77 231,37 -2,61 % 2,58 % 30,18 %
K
V
Salesforce 203,71 0,93 0,46 % 21:00 200,52 205,11 -3,57 % 1,97 % 41,62 %
K
V
IBM 140,80 0,50 0,36 % 21:00 139,86 141,45 5,22 % 7,41 % 18,51 %
K
V
American Express 149,48 0,29 0,19 % 21:01 148,07 149,90 -14,19 % -9,38 % 10,80 %
K
V
Walmart 160,10 0,17 0,11 % 21:00 158,31 160,27 1,86 % 8,58 % 23,44 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
3M 90,22 -3,40 -3,63 % 21:02 89,31 92,83 -9,86 % -14,17 % -18,35 %
K
V
McDonald’s 257,75 -5,69 -2,16 % 21:00 257,46 262,07 -13,63 % -7,82 % 11,71 %
K
V
Verizon 31,76 -0,65 -2,01 % 21:00 31,73 32,47 -14,60 % -18,33 % -16,36 %
K
V
Boeing 187,83 -3,85 -2,01 % 21:00 186,93 192,44 -11,05 % -11,58 % 55,13 %
K
V
Goldman Sachs 318,50 -5,07 -1,57 % 21:00 317,10 323,58 -1,25 % -2,63 % 8,68 %
K
V
Chevron 166,54 -2,08 -1,23 % 21:02 165,23 168,57 5,84 % 2,07 % 15,92 %
K
V
Honeywell International 182,63 -2,11 -1,14 % 21:00 181,07 184,82 -11,99 % -4,44 % 9,38 %
K
V
NIKE 94,56 -1,06 -1,11 % 21:00 93,73 96,38 -14,32 % -22,90 % 13,76 %
K
V
Amgen 266,34 -2,42 -0,90 % 21:00 264,38 268,49 19,96 % 10,17 % 18,16 %
K
V
Coca-Cola 55,48 -0,50 -0,89 % 21:00 55,08 56,01 -7,87 % -10,56 % -0,96 %
K
V
JPMorgan Chase 143,77 -1,25 -0,86 % 21:00 142,63 145,62 -1,15 % 10,33 % 37,58 %
K
V
Home Depot 299,83 -2,33 -0,77 % 21:00 298,46 303,45 -3,48 % 1,60 % 8,66 %
K
V
Travelers Companies 162,27 -1,04 -0,64 % 21:00 161,04 163,26 -6,56 % -5,33 % 5,92 %
K
V
Dow Inc 51,30 -0,26 -0,50 % 21:00 50,74 51,66 -3,68 % -6,42 % 16,78 %
K
V
Caterpillar 271,72 -1,28 -0,47 % 21:00 270,24 276,81 10,43 % 18,74 % 65,60 %
K
V
Procter & Gamble 145,19 -0,67 -0,46 % 21:01 143,90 145,60 -4,32 % -2,35 % 15,00 %
K
V
Merck & Co. 102,55 -0,40 -0,39 % 21:01 101,35 102,83 -11,13 % -3,61 % 19,08 %
K
V
Johnson & Johnson 155,15 -0,60 -0,39 % 21:00 153,32 155,42 -6,27 % 0,10 % -5,03 %
K
V
Intel 35,47 -0,08 -0,23 % 21:00 34,98 35,98 6,07 % 8,57 % 37,64 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
JPMorgan Chase 7,21 % 143,77 145,02 142,63 145,62 -1,25 -0,86 %
K
V
Salesforce 53,64 % 203,71 202,78 200,52 205,11 0,93 0,46 %
K
V
Intel 34,20 % 35,47 35,46 34,98 35,98 -0,08 -0,23 %
K
V
Microsoft 34,18 % 321,80 315,75 315,18 321,89 6,05 1,92 %
K
V
Apple 33,73 % 173,75 171,21 170,93 174,30 2,54 1,48 %
K
V
Cisco Systems 14,19 % 54,40 54,39 53,81 54,40 0,64 1,19 %
K
V
Caterpillar 13,42 % 271,72 273,00 270,24 276,81 -1,28 -0,47 %
K
V
Walmart 12,91 % 160,10 159,93 158,31 160,27 0,17 0,11 %
K
V
Visa 11,32 % 231,27 230,01 228,77 231,37 1,26 0,55 %
K
V
Dow Inc 1,81 % 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V
Amgen 1,41 % 266,34 266,31 264,38 268,49 -2,42 -0,90 %
K
V
American Express 1,17 % 149,48 149,19 148,07 149,90 0,29 0,19 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2023

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck & Co. -7,57 % 102,55 102,95 101,35 102,83 -0,40 -0,39 %
K
V
Goldman Sachs -7,25 % 318,50 323,57 317,10 323,58 -5,07 -1,57 %
K
V
Chevron -7,21 % 166,54 168,62 165,23 168,57 -2,08 -1,23 %
K
V
Walt Disney -6,00 % 81,67 81,05 80,79 81,77 0,62 0,76 %
K
V
Home Depot -5,08 % 299,83 302,16 298,46 303,45 -2,33 -0,77 %
K
V
Procter & Gamble -4,20 % 145,19 145,86 143,90 145,60 -0,67 -0,46 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -39,99 % 22,42 22,24 21,90 22,43 0,18 0,81 %
K
V
3M -24,77 % 90,22 93,62 89,31 92,83 -3,40 -3,63 %
K
V
UnitedHealth -2,94 % 514,57 504,19 503,14 514,84 10,38 2,06 %
K
V
McDonald’s -2,19 % 257,75 263,44 257,46 262,07 -5,69 -2,16 %
K
V
Verizon -19,39 % 31,76 32,41 31,73 32,47 -0,65 -2,01 %
K
V
NIKE -19,19 % 94,56 95,62 93,73 96,38 -1,06 -1,11 %
K
V
Honeywell International -14,78 % 182,63 182,61 181,07 184,82 -2,11 -1,14 %
K
V
Travelers Companies -13,45 % 162,27 163,31 161,04 163,26 -1,04 -0,64 %
K
V
Coca-Cola -12,78 % 55,48 55,98 55,08 56,01 -0,50 -0,89 %
K
V
Johnson & Johnson -12,17 % 155,15 155,75 153,32 155,42 -0,60 -0,39 %
K
V
Boeing -1,40 % 187,83 191,68 186,93 192,44 -3,85 -2,01 %
K
V
IBM -0,06 % 140,80 140,30 139,86 141,45 0,50 0,36 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 7,06 % 514,57 504,19 503,14 514,84 10,38 2,06 %
K
V
Intel 6,07 % 35,47 35,46 34,98 35,98 -0,08 -0,23 %
K
V
Chevron 5,84 % 166,54 168,62 165,23 168,57 -2,08 -1,23 %
K
V
IBM 5,22 % 140,80 140,30 139,86 141,45 0,50 0,36 %
K
V
Cisco Systems 5,14 % 54,40 54,39 53,81 54,40 0,64 1,19 %
K
V
Amgen 19,96 % 266,34 266,31 264,38 268,49 -2,42 -0,90 %
K
V
Caterpillar 10,43 % 271,72 273,00 270,24 276,81 -1,28 -0,47 %
K
V
Walmart 1,86 % 160,10 159,93 158,31 160,27 0,17 0,11 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
3M -9,86 % 90,22 93,62 89,31 92,83 -3,40 -3,63 %
K
V
Walt Disney -8,52 % 81,67 81,05 80,79 81,77 0,62 0,76 %
K
V
Coca-Cola -7,87 % 55,48 55,98 55,08 56,01 -0,50 -0,89 %
K
V
Travelers Companies -6,56 % 162,27 163,31 161,04 163,26 -1,04 -0,64 %
K
V
Johnson & Johnson -6,27 % 155,15 155,75 153,32 155,42 -0,60 -0,39 %
K
V
Microsoft -5,50 % 321,80 315,75 315,18 321,89 6,05 1,92 %
K
V
Procter & Gamble -4,32 % 145,19 145,86 143,90 145,60 -0,67 -0,46 %
K
V
Dow Inc -3,68 % 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V
Salesforce -3,57 % 203,71 202,78 200,52 205,11 0,93 0,46 %
K
V
Home Depot -3,48 % 299,83 302,16 298,46 303,45 -2,33 -0,77 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -21,31 % 22,42 22,24 21,90 22,43 0,18 0,81 %
K
V
Visa -2,61 % 231,27 230,01 228,77 231,37 1,26 0,55 %
K
V
Verizon -14,60 % 31,76 32,41 31,73 32,47 -0,65 -2,01 %
K
V
NIKE -14,32 % 94,56 95,62 93,73 96,38 -1,06 -1,11 %
K
V
American Express -14,19 % 149,48 149,19 148,07 149,90 0,29 0,19 %
K
V
McDonald’s -13,63 % 257,75 263,44 257,46 262,07 -5,69 -2,16 %
K
V
Honeywell International -11,99 % 182,63 182,61 181,07 184,82 -2,11 -1,14 %
K
V
Merck & Co. -11,13 % 102,55 102,95 101,35 102,83 -0,40 -0,39 %
K
V
Boeing -11,05 % 187,83 191,68 186,93 192,44 -3,85 -2,01 %
K
V
Apple -10,42 % 173,75 171,21 170,93 174,30 2,54 1,48 %
K
V
Goldman Sachs -1,25 % 318,50 323,57 317,10 323,58 -5,07 -1,57 %
K
V
JPMorgan Chase -1,15 % 143,77 145,02 142,63 145,62 -1,25 -0,86 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 8,88 % 514,57 504,19 503,14 514,84 10,38 2,06 %
K
V
Walmart 8,58 % 160,10 159,93 158,31 160,27 0,17 0,11 %
K
V
Intel 8,57 % 35,47 35,46 34,98 35,98 -0,08 -0,23 %
K
V
IBM 7,41 % 140,80 140,30 139,86 141,45 0,50 0,36 %
K
V
Apple 5,37 % 173,75 171,21 170,93 174,30 2,54 1,48 %
K
V
Cisco Systems 4,07 % 54,40 54,39 53,81 54,40 0,64 1,19 %
K
V
Visa 2,58 % 231,27 230,01 228,77 231,37 1,26 0,55 %
K
V
Chevron 2,07 % 166,54 168,62 165,23 168,57 -2,08 -1,23 %
K
V
Caterpillar 18,74 % 271,72 273,00 270,24 276,81 -1,28 -0,47 %
K
V
Microsoft 11,62 % 321,80 315,75 315,18 321,89 6,05 1,92 %
K
V
JPMorgan Chase 10,33 % 143,77 145,02 142,63 145,62 -1,25 -0,86 %
K
V
Amgen 10,17 % 266,34 266,31 264,38 268,49 -2,42 -0,90 %
K
V
Salesforce 1,97 % 203,71 202,78 200,52 205,11 0,93 0,46 %
K
V
Home Depot 1,60 % 299,83 302,16 298,46 303,45 -2,33 -0,77 %
K
V
Johnson & Johnson 0,10 % 155,15 155,75 153,32 155,42 -0,60 -0,39 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
American Express -9,38 % 149,48 149,19 148,07 149,90 0,29 0,19 %
K
V
McDonald’s -7,82 % 257,75 263,44 257,46 262,07 -5,69 -2,16 %
K
V
Dow Inc -6,42 % 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V
Travelers Companies -5,33 % 162,27 163,31 161,04 163,26 -1,04 -0,64 %
K
V
Honeywell International -4,44 % 182,63 182,61 181,07 184,82 -2,11 -1,14 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -35,16 % 22,42 22,24 21,90 22,43 0,18 0,81 %
K
V
Merck & Co. -3,61 % 102,55 102,95 101,35 102,83 -0,40 -0,39 %
K
V
NIKE -22,90 % 94,56 95,62 93,73 96,38 -1,06 -1,11 %
K
V
Goldman Sachs -2,63 % 318,50 323,57 317,10 323,58 -5,07 -1,57 %
K
V
Procter & Gamble -2,35 % 145,19 145,86 143,90 145,60 -0,67 -0,46 %
K
V
Walt Disney -18,44 % 81,67 81,05 80,79 81,77 0,62 0,76 %
K
V
Verizon -18,33 % 31,76 32,41 31,73 32,47 -0,65 -2,01 %
K
V
3M -14,17 % 90,22 93,62 89,31 92,83 -3,40 -3,63 %
K
V
Boeing -11,58 % 187,83 191,68 186,93 192,44 -3,85 -2,01 %
K
V
Coca-Cola -10,56 % 55,48 55,98 55,08 56,01 -0,50 -0,89 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International 9,38 % 182,63 182,61 181,07 184,82 -2,11 -1,14 %
K
V
Goldman Sachs 8,68 % 318,50 323,57 317,10 323,58 -5,07 -1,57 %
K
V
Home Depot 8,66 % 299,83 302,16 298,46 303,45 -2,33 -0,77 %
K
V
Caterpillar 65,60 % 271,72 273,00 270,24 276,81 -1,28 -0,47 %
K
V
Boeing 55,13 % 187,83 191,68 186,93 192,44 -3,85 -2,01 %
K
V
Travelers Companies 5,92 % 162,27 163,31 161,04 163,26 -1,04 -0,64 %
K
V
Salesforce 41,62 % 203,71 202,78 200,52 205,11 0,93 0,46 %
K
V
Microsoft 38,17 % 321,80 315,75 315,18 321,89 6,05 1,92 %
K
V
Intel 37,64 % 35,47 35,46 34,98 35,98 -0,08 -0,23 %
K
V
JPMorgan Chase 37,58 % 143,77 145,02 142,63 145,62 -1,25 -0,86 %
K
V
Cisco Systems 36,00 % 54,40 54,39 53,81 54,40 0,64 1,19 %
K
V
Visa 30,18 % 231,27 230,01 228,77 231,37 1,26 0,55 %
K
V
Apple 25,72 % 173,75 171,21 170,93 174,30 2,54 1,48 %
K
V
Walmart 23,44 % 160,10 159,93 158,31 160,27 0,17 0,11 %
K
V
Merck & Co. 19,08 % 102,55 102,95 101,35 102,83 -0,40 -0,39 %
K
V
IBM 18,51 % 140,80 140,30 139,86 141,45 0,50 0,36 %
K
V
Amgen 18,16 % 266,34 266,31 264,38 268,49 -2,42 -0,90 %
K
V
Dow Inc 16,78 % 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V
Chevron 15,92 % 166,54 168,62 165,23 168,57 -2,08 -1,23 %
K
V
Procter & Gamble 15,00 % 145,19 145,86 143,90 145,60 -0,67 -0,46 %
K
V
NIKE 13,76 % 94,56 95,62 93,73 96,38 -1,06 -1,11 %
K
V
McDonald’s 11,71 % 257,75 263,44 257,46 262,07 -5,69 -2,16 %
K
V
American Express 10,80 % 149,48 149,19 148,07 149,90 0,29 0,19 %
K
V
UnitedHealth 1,89 % 514,57 504,19 503,14 514,84 10,38 2,06 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Johnson & Johnson -5,03 % 155,15 155,75 153,32 155,42 -0,60 -0,39 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -28,60 % 22,42 22,24 21,90 22,43 0,18 0,81 %
K
V
3M -18,35 % 90,22 93,62 89,31 92,83 -3,40 -3,63 %
K
V
Verizon -16,36 % 31,76 32,41 31,73 32,47 -0,65 -2,01 %
K
V
Walt Disney -13,42 % 81,67 81,05 80,79 81,77 0,62 0,76 %
K
V
Coca-Cola -0,96 % 55,48 55,98 55,08 56,01 -0,50 -0,89 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Caterpillar 81,22 % 271,72 273,00 270,24 276,81 -1,28 -0,47 %
K
V
Amgen 8,53 % 266,34 266,31 264,38 268,49 -2,42 -0,90 %
K
V
Dow Inc 8,43 % 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V
Home Depot 7,35 % 299,83 302,16 298,46 303,45 -2,33 -0,77 %
K
V
UnitedHealth 64,94 % 514,57 504,19 503,14 514,84 10,38 2,06 %
K
V
Johnson & Johnson 6,09 % 155,15 155,75 153,32 155,42 -0,60 -0,39 %
K
V
Goldman Sachs 59,33 % 318,50 323,57 317,10 323,58 -5,07 -1,57 %
K
V
Microsoft 56,07 % 321,80 315,75 315,18 321,89 6,05 1,92 %
K
V
Apple 53,73 % 173,75 171,21 170,93 174,30 2,54 1,48 %
K
V
Procter & Gamble 5,12 % 145,19 145,86 143,90 145,60 -0,67 -0,46 %
K
V
Travelers Companies 49,45 % 162,27 163,31 161,04 163,26 -1,04 -0,64 %
K
V
American Express 47,11 % 149,48 149,19 148,07 149,90 0,29 0,19 %
K
V
JPMorgan Chase 46,87 % 143,77 145,02 142,63 145,62 -1,25 -0,86 %
K
V
Cisco Systems 42,15 % 54,40 54,39 53,81 54,40 0,64 1,19 %
K
V
Merck & Co. 33,11 % 102,55 102,95 101,35 102,83 -0,40 -0,39 %
K
V
IBM 22,26 % 140,80 140,30 139,86 141,45 0,50 0,36 %
K
V
McDonald’s 15,75 % 257,75 263,44 257,46 262,07 -5,69 -2,16 %
K
V
Visa 14,80 % 231,27 230,01 228,77 231,37 1,26 0,55 %
K
V
Chevron 133,94 % 166,54 168,62 165,23 168,57 -2,08 -1,23 %
K
V
Walmart 13,95 % 160,10 159,93 158,31 160,27 0,17 0,11 %
K
V
Coca-Cola 12,40 % 55,48 55,98 55,08 56,01 -0,50 -0,89 %
K
V
Boeing 11,75 % 187,83 191,68 186,93 192,44 -3,85 -2,01 %
K
V
Honeywell International 10,28 % 182,63 182,61 181,07 184,82 -2,11 -1,14 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Verizon -46,39 % 31,76 32,41 31,73 32,47 -0,65 -2,01 %
K
V
3M -43,74 % 90,22 93,62 89,31 92,83 -3,40 -3,63 %
K
V
Walgreens Boots Alliance -37,32 % 22,42 22,24 21,90 22,43 0,18 0,81 %
K
V
Walt Disney -33,36 % 81,67 81,05 80,79 81,77 0,62 0,76 %
K
V
Intel -30,46 % 35,47 35,46 34,98 35,98 -0,08 -0,23 %
K
V
NIKE -25,33 % 94,56 95,62 93,73 96,38 -1,06 -1,11 %
K
V
Salesforce -17,81 % 203,71 202,78 200,52 205,11 0,93 0,46 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 90,14 % 514,57 504,19 503,14 514,84 10,38 2,06 %
K
V
Caterpillar 75,51 % 271,72 273,00 270,24 276,81 -1,28 -0,47 %
K
V
Procter & Gamble 72,11 % 145,19 145,86 143,90 145,60 -0,67 -0,46 %
K
V
Walmart 68,26 % 160,10 159,93 158,31 160,27 0,17 0,11 %
K
V
McDonald’s 56,04 % 257,75 263,44 257,46 262,07 -5,69 -2,16 %
K
V
Visa 54,52 % 231,27 230,01 228,77 231,37 1,26 0,55 %
K
V
Merck & Co. 49,90 % 102,55 102,95 101,35 102,83 -0,40 -0,39 %
K
V
Home Depot 46,44 % 299,83 302,16 298,46 303,45 -2,33 -0,77 %
K
V
Goldman Sachs 40,89 % 318,50 323,57 317,10 323,58 -5,07 -1,57 %
K
V
American Express 37,91 % 149,48 149,19 148,07 149,90 0,29 0,19 %
K
V
Chevron 33,51 % 166,54 168,62 165,23 168,57 -2,08 -1,23 %
K
V
Salesforce 29,54 % 203,71 202,78 200,52 205,11 0,93 0,46 %
K
V
Amgen 28,25 % 266,34 266,31 264,38 268,49 -2,42 -0,90 %
K
V
JPMorgan Chase 26,15 % 143,77 145,02 142,63 145,62 -1,25 -0,86 %
K
V
Travelers Companies 25,30 % 162,27 163,31 161,04 163,26 -1,04 -0,64 %
K
V
Apple 203,12 % 173,75 171,21 170,93 174,30 2,54 1,48 %
K
V
Coca-Cola 19,29 % 55,48 55,98 55,08 56,01 -0,50 -0,89 %
K
V
Microsoft 179,46 % 321,80 315,75 315,18 321,89 6,05 1,92 %
K
V
NIKE 14,24 % 94,56 95,62 93,73 96,38 -1,06 -1,11 %
K
V
Honeywell International 13,52 % 182,63 182,61 181,07 184,82 -2,11 -1,14 %
K
V
Cisco Systems 11,00 % 54,40 54,39 53,81 54,40 0,64 1,19 %
K
V
Johnson & Johnson 10,44 % 155,15 155,75 153,32 155,42 -0,60 -0,39 %
K
V
Dow Inc 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Walgreens Boots Alliance -69,49 % 22,42 22,24 21,90 22,43 0,18 0,81 %
K
V
3M -58,18 % 90,22 93,62 89,31 92,83 -3,40 -3,63 %
K
V
Boeing -51,39 % 187,83 191,68 186,93 192,44 -3,85 -2,01 %
K
V
Verizon -41,64 % 31,76 32,41 31,73 32,47 -0,65 -2,01 %
K
V
IBM -4,13 % 140,80 140,30 139,86 141,45 0,50 0,36 %
K
V
Walt Disney -30,59 % 81,67 81,05 80,79 81,77 0,62 0,76 %
K
V
Intel -26,26 % 35,47 35,46 34,98 35,98 -0,08 -0,23 %
K
V
Dow Inc 51,30 51,56 50,74 51,66 -0,26 -0,50 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
JPMorgan Chase 143,77 7,21 % -0,86 % -1,83 % -2,08 % -1,15 % 10,33 % 37,58 % 46,87 % 26,15 %
K
V
Salesforce 203,71 53,64 % 0,46 % -1,27 % -8,04 % -3,57 % 1,97 % 41,62 % -17,81 % 29,54 %
K
V
Intel 35,47 34,20 % -0,23 % 3,44 % -3,11 % 6,07 % 8,57 % 37,64 % -30,46 % -26,26 %
K
V
Microsoft 321,80 34,18 % 1,92 % 1,34 % -2,09 % -5,50 % 11,62 % 38,17 % 56,07 % 179,46 %
K
V
Apple 173,75 33,73 % 1,48 % -1,32 % -8,29 % -10,42 % 5,37 % 25,72 % 53,73 % 203,12 %
K
V
Cisco Systems 54,40 14,19 % 1,19 % 1,72 % -5,95 % 5,14 % 4,07 % 36,00 % 42,15 % 11,00 %
K
V
Caterpillar 271,72 13,42 % -0,47 % -0,93 % -5,08 % 10,43 % 18,74 % 65,60 % 81,22 % 75,51 %
K
V
Walmart 160,10 12,91 % 0,11 % -1,82 % -0,91 % 1,86 % 8,58 % 23,44 % 13,95 % 68,26 %
K
V
Visa 231,27 11,32 % 0,55 % -0,90 % -6,79 % -2,61 % 2,58 % 30,18 % 14,80 % 54,52 %
K
V
Dow Inc 51,30 1,81 % -0,50 % 0,41 % -7,22 % -3,68 % -6,42 % 16,78 % 8,43 %
K
V
Amgen 266,34 1,41 % -0,90 % -0,19 % 3,75 % 19,96 % 10,17 % 18,16 % 8,53 % 28,25 %
K
V
American Express 149,48 1,17 % 0,19 % -2,45 % -6,35 % -14,19 % -9,38 % 10,80 % 47,11 % 37,91 %
K
V
Merck & Co. 102,55 -7,57 % -0,39 % -3,11 % -6,64 % -11,13 % -3,61 % 19,08 % 33,11 % 49,90 %
K
V
Goldman Sachs 318,50 -7,25 % -1,57 % -3,14 % -2,72 % -1,25 % -2,63 % 8,68 % 59,33 % 40,89 %
K
V
Chevron 166,54 -7,21 % -1,23 % -1,29 % 1,36 % 5,84 % 2,07 % 15,92 % 133,94 % 33,51 %
K
V
Walt Disney 81,67 -6,00 % 0,76 % 0,81 % 0,04 % -8,52 % -18,44 % -13,42 % -33,36 % -30,59 %
K
V
Home Depot 299,83 -5,08 % -0,77 % -2,17 % -9,98 % -3,48 % 1,60 % 8,66 % 7,35 % 46,44 %
K
V
Procter & Gamble 145,19 -4,20 % -0,46 % -3,63 % -6,03 % -4,32 % -2,35 % 15,00 % 5,12 % 72,11 %
K
V
Walgreens Boots Alliance 22,42 -39,99 % 0,81 % 5,06 % -4,31 % -21,31 % -35,16 % -28,60 % -37,32 % -69,49 %
K
V
3M 90,22 -24,77 % -3,63 % -4,82 % -15,64 % -9,86 % -14,17 % -18,35 % -43,74 % -58,18 %
K
V
UnitedHealth 514,57 -2,94 % 2,06 % 0,84 % 8,05 % 7,06 % 8,88 % 1,89 % 64,94 % 90,14 %
K
V
McDonald’s 257,75 -2,19 % -2,16 % -4,46 % -8,25 % -13,63 % -7,82 % 11,71 % 15,75 % 56,04 %
K
V
Verizon 31,76 -19,39 % -2,01 % -4,22 % -8,89 % -14,60 % -18,33 % -16,36 % -46,39 % -41,64 %
K
V
NIKE 94,56 -19,19 % -1,11 % 4,37 % -7,62 % -14,32 % -22,90 % 13,76 % -25,33 % 14,24 %
K
V
Honeywell International 182,63 -14,78 % -1,14 % -4,81 % -3,06 % -11,99 % -4,44 % 9,38 % 10,28 % 13,52 %
K
V
Travelers Companies 162,27 -13,45 % -0,64 % -3,32 % -0,02 % -6,56 % -5,33 % 5,92 % 49,45 % 25,30 %
K
V
Coca-Cola 55,48 -12,78 % -0,89 % -2,67 % -6,46 % -7,87 % -10,56 % -0,96 % 12,40 % 19,29 %
K
V
Johnson & Johnson 155,15 -12,17 % -0,39 % -3,19 % -3,32 % -6,27 % 0,10 % -5,03 % 6,09 % 10,44 %
K
V
Boeing 187,83 -1,40 % -2,01 % -5,51 % -15,92 % -11,05 % -11,58 % 55,13 % 11,75 % -51,39 %
K
V
IBM 140,80 -0,06 % 0,36 % -3,88 % -4,83 % 5,22 % 7,41 % 18,51 % 22,26 % -4,13 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2023 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2023 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?