Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Goldman Sachs 457,43 7,25 1,61 % 22:00 448,51 457,69 15,38 % 21,17 % 35,21 %
K
V
Verizon 40,08 0,62 1,57 % 22:00 39,70 40,18 -0,10 % 7,45 % 9,93 %
K
V
Home Depot 353,87 4,37 1,25 % 22:00 352,11 356,41 -7,94 % 1,49 % 17,81 %
K
V
JPMorgan Chase 197,00 2,02 1,04 % 22:00 194,13 197,96 0,34 % 18,28 % 37,51 %
K
V
Visa 273,62 2,45 0,90 % 22:00 271,30 273,90 -5,41 % 6,42 % 19,53 %
K
V
Amgen 305,99 2,71 0,89 % 22:00 302,02 306,55 12,06 % 11,20 % 33,24 %
K
V
Caterpillar 325,14 2,74 0,85 % 22:00 321,00 325,60 -8,78 % 12,23 % 32,56 %
K
V
Procter & Gamble 168,56 1,06 0,63 % 22:00 166,94 168,65 4,06 % 17,13 % 12,72 %
K
V
IBM 170,55 1,05 0,62 % 22:00 168,38 170,75 -12,07 % 6,56 % 24,05 %
K
V
Cisco Systems 45,97 0,28 0,61 % 22:00 45,50 45,99 -7,23 % -7,69 % -11,71 %
K
V
Salesforce 231,81 1,33 0,58 % 22:00 229,23 232,29 -24,26 % -10,93 % 9,47 %
K
V
American Express 229,31 1,04 0,46 % 22:00 226,77 229,31 0,61 % 26,94 % 33,16 %
K
V
Honeywell International 212,87 0,92 0,43 % 22:00 210,43 213,23 5,81 % 4,91 % 4,88 %
K
V
Dow Inc 55,44 0,21 0,38 % 22:00 55,10 55,84 -4,69 % 1,58 % 4,29 %
K
V
Merck & Co. 127,99 0,49 0,38 % 22:00 127,09 128,73 3,34 % 21,48 % 17,08 %
K
V
Walmart 67,60 0,18 0,27 % 22:00 67,30 67,87 10,37 % 31,95 % 30,41 %
K
V
3M 100,77 0,24 0,24 % 22:00 100,06 101,47 11,48 % 16,26 % 15,29 %
K
V
Travelers Companies 208,51 0,38 0,18 % 22:00 207,53 209,93 -7,32 % 13,42 % 17,97 %
K
V
Chevron 153,33 0,14 0,09 % 22:00 152,84 155,95 -0,79 % 2,05 % -2,50 %
K
V
Coca-Cola 62,63 0,01 0,02 % 22:00 62,44 62,82 3,09 % 8,71 % 1,56 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Boeing 174,99 -3,40 -1,91 % 22:00 173,82 178,00 -6,81 % -32,76 % -20,46 %
K
V
UnitedHealth 481,05 -8,18 -1,67 % 22:00 479,04 491,66 -2,67 % -6,76 % 4,92 %
K
V
Intel 30,63 -0,35 -1,13 % 22:00 30,50 31,47 -27,42 % -33,06 % -15,78 %
K
V
Apple 214,29 -2,38 -1,10 % 22:00 213,00 218,63 19,94 % 9,99 % 15,88 %
K
V
McDonald’s 250,79 -2,72 -1,07 % 22:00 249,35 254,35 -11,83 % -13,22 % -14,61 %
K
V
Amazon 182,81 -1,25 -0,68 % 22:00 181,43 184,29 2,62 % 20,17 % 45,68 %
K
V
Microsoft 446,34 -2,03 -0,45 % 22:00 444,89 450,14 4,96 % 20,43 % 30,38 %
K
V
NIKE 94,78 -0,22 -0,23 % 22:00 94,21 95,26 -5,48 % -21,95 % -16,56 %
K
V
Johnson & Johnson 145,65 -0,30 -0,21 % 22:00 145,27 146,39 -6,49 % -4,97 % -11,31 %
K
V
Walt Disney 101,50 -0,02 -0,02 % 22:00 100,61 101,76 -12,85 % 11,21 % 11,15 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Caterpillar 9,97 % 325,14 322,40 321,00 325,60 2,74 0,85 %
K
V
Travelers Companies 9,46 % 208,51 208,13 207,53 209,93 0,38 0,18 %
K
V
Verizon 6,31 % 40,08 39,46 39,70 40,18 0,62 1,57 %
K
V
Coca-Cola 6,28 % 62,63 62,62 62,44 62,82 0,01 0,02 %
K
V
Amgen 6,24 % 305,99 303,28 302,02 306,55 2,71 0,89 %
K
V
Visa 5,10 % 273,62 271,17 271,30 273,90 2,45 0,90 %
K
V
IBM 4,28 % 170,55 169,50 168,38 170,75 1,05 0,62 %
K
V
Walmart 28,65 % 67,60 67,42 67,30 67,87 0,18 0,27 %
K
V
American Express 22,40 % 229,31 228,27 226,77 229,31 1,04 0,46 %
K
V
Amazon 20,31 % 182,81 184,06 181,43 184,29 -1,25 -0,68 %
K
V
Chevron 2,80 % 153,33 153,19 152,84 155,95 0,14 0,09 %
K
V
Home Depot 2,11 % 353,87 349,50 352,11 356,41 4,37 1,25 %
K
V
Microsoft 18,69 % 446,34 448,37 444,89 450,14 -2,03 -0,45 %
K
V
Goldman Sachs 18,58 % 457,43 450,18 448,51 457,69 7,25 1,61 %
K
V
Merck & Co. 17,40 % 127,99 127,50 127,09 128,73 0,49 0,38 %
K
V
JPMorgan Chase 15,81 % 197,00 194,98 194,13 197,96 2,02 1,04 %
K
V
Procter & Gamble 15,03 % 168,56 167,50 166,94 168,65 1,06 0,63 %
K
V
Walt Disney 12,42 % 101,50 101,52 100,61 101,76 -0,02 -0,02 %
K
V
Apple 11,33 % 214,29 216,67 213,00 218,63 -2,38 -1,10 %
K
V
3M 10,25 % 100,77 100,53 100,06 101,47 0,24 0,24 %
K
V
Honeywell International 1,50 % 212,87 211,95 210,43 213,23 0,92 0,43 %
K
V
Dow Inc 1,09 % 55,44 55,23 55,10 55,84 0,21 0,38 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -9,02 % 45,97 45,69 45,50 45,99 0,28 0,61 %
K
V
UnitedHealth -8,63 % 481,05 489,23 479,04 491,66 -8,18 -1,67 %
K
V
Johnson & Johnson -7,08 % 145,65 145,95 145,27 146,39 -0,30 -0,21 %
K
V
Intel -39,06 % 30,63 30,98 30,50 31,47 -0,35 -1,13 %
K
V
Boeing -32,87 % 174,99 178,39 173,82 178,00 -3,40 -1,91 %
K
V
McDonald’s -15,42 % 250,79 253,51 249,35 254,35 -2,72 -1,07 %
K
V
NIKE -12,70 % 94,78 95,00 94,21 95,26 -0,22 -0,23 %
K
V
Salesforce -11,91 % 231,81 230,48 229,23 232,29 1,33 0,58 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Honeywell International 5,81 % 212,87 211,95 210,43 213,23 0,92 0,43 %
K
V
Microsoft 4,96 % 446,34 448,37 444,89 450,14 -2,03 -0,45 %
K
V
Procter & Gamble 4,06 % 168,56 167,50 166,94 168,65 1,06 0,63 %
K
V
Merck & Co. 3,34 % 127,99 127,50 127,09 128,73 0,49 0,38 %
K
V
Coca-Cola 3,09 % 62,63 62,62 62,44 62,82 0,01 0,02 %
K
V
Amazon 2,62 % 182,81 184,06 181,43 184,29 -1,25 -0,68 %
K
V
Apple 19,94 % 214,29 216,67 213,00 218,63 -2,38 -1,10 %
K
V
Goldman Sachs 15,38 % 457,43 450,18 448,51 457,69 7,25 1,61 %
K
V
Amgen 12,06 % 305,99 303,28 302,02 306,55 2,71 0,89 %
K
V
3M 11,48 % 100,77 100,53 100,06 101,47 0,24 0,24 %
K
V
Walmart 10,37 % 67,60 67,42 67,30 67,87 0,18 0,27 %
K
V
American Express 0,61 % 229,31 228,27 226,77 229,31 1,04 0,46 %
K
V
JPMorgan Chase 0,34 % 197,00 194,98 194,13 197,96 2,02 1,04 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Caterpillar -8,78 % 325,14 322,40 321,00 325,60 2,74 0,85 %
K
V
Home Depot -7,94 % 353,87 349,50 352,11 356,41 4,37 1,25 %
K
V
Travelers Companies -7,32 % 208,51 208,13 207,53 209,93 0,38 0,18 %
K
V
Cisco Systems -7,23 % 45,97 45,69 45,50 45,99 0,28 0,61 %
K
V
Boeing -6,81 % 174,99 178,39 173,82 178,00 -3,40 -1,91 %
K
V
Johnson & Johnson -6,49 % 145,65 145,95 145,27 146,39 -0,30 -0,21 %
K
V
NIKE -5,48 % 94,78 95,00 94,21 95,26 -0,22 -0,23 %
K
V
Visa -5,41 % 273,62 271,17 271,30 273,90 2,45 0,90 %
K
V
Dow Inc -4,69 % 55,44 55,23 55,10 55,84 0,21 0,38 %
K
V
Intel -27,42 % 30,63 30,98 30,50 31,47 -0,35 -1,13 %
K
V
Salesforce -24,26 % 231,81 230,48 229,23 232,29 1,33 0,58 %
K
V
UnitedHealth -2,67 % 481,05 489,23 479,04 491,66 -8,18 -1,67 %
K
V
Walt Disney -12,85 % 101,50 101,52 100,61 101,76 -0,02 -0,02 %
K
V
IBM -12,07 % 170,55 169,50 168,38 170,75 1,05 0,62 %
K
V
McDonald’s -11,83 % 250,79 253,51 249,35 254,35 -2,72 -1,07 %
K
V
Chevron -0,79 % 153,33 153,19 152,84 155,95 0,14 0,09 %
K
V
Verizon -0,10 % 40,08 39,46 39,70 40,18 0,62 1,57 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Apple 9,99 % 214,29 216,67 213,00 218,63 -2,38 -1,10 %
K
V
Coca-Cola 8,71 % 62,63 62,62 62,44 62,82 0,01 0,02 %
K
V
Verizon 7,45 % 40,08 39,46 39,70 40,18 0,62 1,57 %
K
V
IBM 6,56 % 170,55 169,50 168,38 170,75 1,05 0,62 %
K
V
Visa 6,42 % 273,62 271,17 271,30 273,90 2,45 0,90 %
K
V
Honeywell International 4,91 % 212,87 211,95 210,43 213,23 0,92 0,43 %
K
V
Walmart 31,95 % 67,60 67,42 67,30 67,87 0,18 0,27 %
K
V
American Express 26,94 % 229,31 228,27 226,77 229,31 1,04 0,46 %
K
V
Merck & Co. 21,48 % 127,99 127,50 127,09 128,73 0,49 0,38 %
K
V
Goldman Sachs 21,17 % 457,43 450,18 448,51 457,69 7,25 1,61 %
K
V
Microsoft 20,43 % 446,34 448,37 444,89 450,14 -2,03 -0,45 %
K
V
Amazon 20,17 % 182,81 184,06 181,43 184,29 -1,25 -0,68 %
K
V
Chevron 2,05 % 153,33 153,19 152,84 155,95 0,14 0,09 %
K
V
JPMorgan Chase 18,28 % 197,00 194,98 194,13 197,96 2,02 1,04 %
K
V
Procter & Gamble 17,13 % 168,56 167,50 166,94 168,65 1,06 0,63 %
K
V
3M 16,26 % 100,77 100,53 100,06 101,47 0,24 0,24 %
K
V
Travelers Companies 13,42 % 208,51 208,13 207,53 209,93 0,38 0,18 %
K
V
Caterpillar 12,23 % 325,14 322,40 321,00 325,60 2,74 0,85 %
K
V
Walt Disney 11,21 % 101,50 101,52 100,61 101,76 -0,02 -0,02 %
K
V
Amgen 11,20 % 305,99 303,28 302,02 306,55 2,71 0,89 %
K
V
Dow Inc 1,58 % 55,44 55,23 55,10 55,84 0,21 0,38 %
K
V
Home Depot 1,49 % 353,87 349,50 352,11 356,41 4,37 1,25 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Cisco Systems -7,69 % 45,97 45,69 45,50 45,99 0,28 0,61 %
K
V
UnitedHealth -6,76 % 481,05 489,23 479,04 491,66 -8,18 -1,67 %
K
V
Johnson & Johnson -4,97 % 145,65 145,95 145,27 146,39 -0,30 -0,21 %
K
V
Intel -33,06 % 30,63 30,98 30,50 31,47 -0,35 -1,13 %
K
V
Boeing -32,76 % 174,99 178,39 173,82 178,00 -3,40 -1,91 %
K
V
NIKE -21,95 % 94,78 95,00 94,21 95,26 -0,22 -0,23 %
K
V
McDonald’s -13,22 % 250,79 253,51 249,35 254,35 -2,72 -1,07 %
K
V
Salesforce -10,93 % 231,81 230,48 229,23 232,29 1,33 0,58 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Verizon 9,93 % 40,08 39,46 39,70 40,18 0,62 1,57 %
K
V
Salesforce 9,47 % 231,81 230,48 229,23 232,29 1,33 0,58 %
K
V
Amazon 45,68 % 182,81 184,06 181,43 184,29 -1,25 -0,68 %
K
V
UnitedHealth 4,92 % 481,05 489,23 479,04 491,66 -8,18 -1,67 %
K
V
Honeywell International 4,88 % 212,87 211,95 210,43 213,23 0,92 0,43 %
K
V
Dow Inc 4,29 % 55,44 55,23 55,10 55,84 0,21 0,38 %
K
V
JPMorgan Chase 37,51 % 197,00 194,98 194,13 197,96 2,02 1,04 %
K
V
Goldman Sachs 35,21 % 457,43 450,18 448,51 457,69 7,25 1,61 %
K
V
Amgen 33,24 % 305,99 303,28 302,02 306,55 2,71 0,89 %
K
V
American Express 33,16 % 229,31 228,27 226,77 229,31 1,04 0,46 %
K
V
Caterpillar 32,56 % 325,14 322,40 321,00 325,60 2,74 0,85 %
K
V
Walmart 30,41 % 67,60 67,42 67,30 67,87 0,18 0,27 %
K
V
Microsoft 30,38 % 446,34 448,37 444,89 450,14 -2,03 -0,45 %
K
V
IBM 24,05 % 170,55 169,50 168,38 170,75 1,05 0,62 %
K
V
Visa 19,53 % 273,62 271,17 271,30 273,90 2,45 0,90 %
K
V
Travelers Companies 17,97 % 208,51 208,13 207,53 209,93 0,38 0,18 %
K
V
Home Depot 17,81 % 353,87 349,50 352,11 356,41 4,37 1,25 %
K
V
Merck & Co. 17,08 % 127,99 127,50 127,09 128,73 0,49 0,38 %
K
V
Apple 15,88 % 214,29 216,67 213,00 218,63 -2,38 -1,10 %
K
V
3M 15,29 % 100,77 100,53 100,06 101,47 0,24 0,24 %
K
V
Procter & Gamble 12,72 % 168,56 167,50 166,94 168,65 1,06 0,63 %
K
V
Walt Disney 11,15 % 101,50 101,52 100,61 101,76 -0,02 -0,02 %
K
V
Coca-Cola 1,56 % 62,63 62,62 62,44 62,82 0,01 0,02 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -20,46 % 174,99 178,39 173,82 178,00 -3,40 -1,91 %
K
V
Chevron -2,50 % 153,33 153,19 152,84 155,95 0,14 0,09 %
K
V
NIKE -16,56 % 94,78 95,00 94,21 95,26 -0,22 -0,23 %
K
V
Intel -15,78 % 30,63 30,98 30,50 31,47 -0,35 -1,13 %
K
V
McDonald’s -14,61 % 250,79 253,51 249,35 254,35 -2,72 -1,07 %
K
V
Cisco Systems -11,71 % 45,97 45,69 45,50 45,99 0,28 0,61 %
K
V
Johnson & Johnson -11,31 % 145,65 145,95 145,27 146,39 -0,30 -0,21 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
McDonald’s 9,22 % 250,79 253,51 249,35 254,35 -2,72 -1,07 %
K
V
Microsoft 72,05 % 446,34 448,37 444,89 450,14 -2,03 -0,45 %
K
V
Merck & Co. 67,07 % 127,99 127,50 127,09 128,73 0,49 0,38 %
K
V
Apple 64,26 % 214,29 216,67 213,00 218,63 -2,38 -1,10 %
K
V
Caterpillar 55,67 % 325,14 322,40 321,00 325,60 2,74 0,85 %
K
V
Walmart 50,05 % 67,60 67,42 67,30 67,87 0,18 0,27 %
K
V
Chevron 48,82 % 153,33 153,19 152,84 155,95 0,14 0,09 %
K
V
American Express 44,98 % 229,31 228,27 226,77 229,31 1,04 0,46 %
K
V
Travelers Companies 44,04 % 208,51 208,13 207,53 209,93 0,38 0,18 %
K
V
Amazon 4,86 % 182,81 184,06 181,43 184,29 -1,25 -0,68 %
K
V
JPMorgan Chase 33,18 % 197,00 194,98 194,13 197,96 2,02 1,04 %
K
V
Goldman Sachs 31,13 % 457,43 450,18 448,51 457,69 7,25 1,61 %
K
V
Amgen 28,20 % 305,99 303,28 302,02 306,55 2,71 0,89 %
K
V
Procter & Gamble 27,67 % 168,56 167,50 166,94 168,65 1,06 0,63 %
K
V
IBM 24,75 % 170,55 169,50 168,38 170,75 1,05 0,62 %
K
V
UnitedHealth 23,55 % 481,05 489,23 479,04 491,66 -8,18 -1,67 %
K
V
Visa 18,75 % 273,62 271,17 271,30 273,90 2,45 0,90 %
K
V
Home Depot 16,94 % 353,87 349,50 352,11 356,41 4,37 1,25 %
K
V
Coca-Cola 16,48 % 62,63 62,62 62,44 62,82 0,01 0,02 %
K
V
Honeywell International 0,17 % 212,87 211,95 210,43 213,23 0,92 0,43 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Intel -44,98 % 30,63 30,98 30,50 31,47 -0,35 -1,13 %
K
V
Walt Disney -41,13 % 101,50 101,52 100,61 101,76 -0,02 -0,02 %
K
V
Salesforce -4,52 % 231,81 230,48 229,23 232,29 1,33 0,58 %
K
V
3M -37,10 % 100,77 100,53 100,06 101,47 0,24 0,24 %
K
V
Verizon -28,20 % 40,08 39,46 39,70 40,18 0,62 1,57 %
K
V
Boeing -26,27 % 174,99 178,39 173,82 178,00 -3,40 -1,91 %
K
V
NIKE -26,19 % 94,78 95,00 94,21 95,26 -0,22 -0,23 %
K
V
Cisco Systems -11,71 % 45,97 45,69 45,50 45,99 0,28 0,61 %
K
V
Dow Inc -10,55 % 55,44 55,23 55,10 55,84 0,21 0,38 %
K
V
Johnson & Johnson -10,08 % 145,65 145,95 145,27 146,39 -0,30 -0,21 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 92,27 % 481,05 489,23 479,04 491,66 -8,18 -1,67 %
K
V
Amazon 91,55 % 182,81 184,06 181,43 184,29 -1,25 -0,68 %
K
V
Walmart 85,02 % 67,60 67,42 67,30 67,87 0,18 0,27 %
K
V
American Express 83,92 % 229,31 228,27 226,77 229,31 1,04 0,46 %
K
V
JPMorgan Chase 79,24 % 197,00 194,98 194,13 197,96 2,02 1,04 %
K
V
Home Depot 70,18 % 353,87 349,50 352,11 356,41 4,37 1,25 %
K
V
Amgen 67,42 % 305,99 303,28 302,02 306,55 2,71 0,89 %
K
V
Visa 60,30 % 273,62 271,17 271,30 273,90 2,45 0,90 %
K
V
Merck & Co. 57,25 % 127,99 127,50 127,09 128,73 0,49 0,38 %
K
V
Procter & Gamble 52,65 % 168,56 167,50 166,94 168,65 1,06 0,63 %
K
V
Salesforce 50,39 % 231,81 230,48 229,23 232,29 1,33 0,58 %
K
V
Travelers Companies 37,54 % 208,51 208,13 207,53 209,93 0,38 0,18 %
K
V
Apple 333,19 % 214,29 216,67 213,00 218,63 -2,38 -1,10 %
K
V
IBM 30,25 % 170,55 169,50 168,38 170,75 1,05 0,62 %
K
V
Johnson & Johnson 3,70 % 145,65 145,95 145,27 146,39 -0,30 -0,21 %
K
V
Chevron 24,77 % 153,33 153,19 152,84 155,95 0,14 0,09 %
K
V
Microsoft 228,94 % 446,34 448,37 444,89 450,14 -2,03 -0,45 %
K
V
McDonald’s 22,61 % 250,79 253,51 249,35 254,35 -2,72 -1,07 %
K
V
Coca-Cola 22,52 % 62,63 62,62 62,44 62,82 0,01 0,02 %
K
V
Honeywell International 21,36 % 212,87 211,95 210,43 213,23 0,92 0,43 %
K
V
Caterpillar 148,94 % 325,14 322,40 321,00 325,60 2,74 0,85 %
K
V
Dow Inc 14,31 % 55,44 55,23 55,10 55,84 0,21 0,38 %
K
V
Goldman Sachs 133,81 % 457,43 450,18 448,51 457,69 7,25 1,61 %
K
V
NIKE 13,44 % 94,78 95,00 94,21 95,26 -0,22 -0,23 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Boeing -52,52 % 174,99 178,39 173,82 178,00 -3,40 -1,91 %
K
V
Intel -34,93 % 30,63 30,98 30,50 31,47 -0,35 -1,13 %
K
V
Verizon -30,45 % 40,08 39,46 39,70 40,18 0,62 1,57 %
K
V
3M -29,42 % 100,77 100,53 100,06 101,47 0,24 0,24 %
K
V
Walt Disney -27,97 % 101,50 101,52 100,61 101,76 -0,02 -0,02 %
K
V
Cisco Systems -18,10 % 45,97 45,69 45,50 45,99 0,28 0,61 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
Caterpillar 325,14 9,97 % 0,85 % -1,09 % -8,74 % -8,78 % 12,23 % 32,56 % 55,67 % 148,94 %
K
V
Travelers Companies 208,51 9,46 % 0,18 % 0,60 % -5,10 % -7,32 % 13,42 % 17,97 % 44,04 % 37,54 %
K
V
Verizon 40,08 6,31 % 1,57 % 0,78 % 0,05 % -0,10 % 7,45 % 9,93 % -28,20 % -30,45 %
K
V
Coca-Cola 62,63 6,28 % 0,02 % -0,40 % -0,63 % 3,09 % 8,71 % 1,56 % 16,48 % 22,52 %
K
V
Amgen 305,99 6,24 % 0,89 % 1,63 % -2,07 % 12,06 % 11,20 % 33,24 % 28,20 % 67,42 %
K
V
Visa 273,62 5,10 % 0,90 % 1,22 % -2,31 % -5,41 % 6,42 % 19,53 % 18,75 % 60,30 %
K
V
IBM 170,55 4,28 % 0,62 % 0,92 % 0,90 % -12,07 % 6,56 % 24,05 % 24,75 % 30,25 %
K
V
Walmart 67,60 28,65 % 0,27 % 1,95 % 4,56 % 10,37 % 31,95 % 30,41 % 50,05 % 85,02 %
K
V
American Express 229,31 22,40 % 0,46 % 2,35 % -5,56 % 0,61 % 26,94 % 33,16 % 44,98 % 83,92 %
K
V
Amazon 182,81 20,31 % -0,68 % -2,18 % -1,02 % 2,62 % 20,17 % 45,68 % 4,86 % 91,55 %
K
V
Chevron 153,33 2,80 % 0,09 % -0,58 % -5,74 % -0,79 % 2,05 % -2,50 % 48,82 % 24,77 %
K
V
Home Depot 353,87 2,11 % 1,25 % 2,83 % 2,81 % -7,94 % 1,49 % 17,81 % 16,94 % 70,18 %
K
V
Microsoft 446,34 18,69 % -0,45 % 1,20 % 6,22 % 4,96 % 20,43 % 30,38 % 72,05 % 228,94 %
K
V
Goldman Sachs 457,43 18,58 % 1,61 % 1,95 % -2,20 % 15,38 % 21,17 % 35,21 % 31,13 % 133,81 %
K
V
Merck & Co. 127,99 17,40 % 0,38 % -1,70 % -2,44 % 3,34 % 21,48 % 17,08 % 67,07 % 57,25 %
K
V
JPMorgan Chase 197,00 15,81 % 1,04 % 2,86 % -3,80 % 0,34 % 18,28 % 37,51 % 33,18 % 79,24 %
K
V
Procter & Gamble 168,56 15,03 % 0,63 % 2,05 % 0,55 % 4,06 % 17,13 % 12,72 % 27,67 % 52,65 %
K
V
Walt Disney 101,50 12,42 % -0,02 % 0,69 % -1,69 % -12,85 % 11,21 % 11,15 % -41,13 % -27,97 %
K
V
Apple 214,29 11,33 % -1,10 % 0,57 % 12,86 % 19,94 % 9,99 % 15,88 % 64,26 % 333,19 %
K
V
3M 100,77 10,25 % 0,24 % -0,43 % -4,27 % 11,48 % 16,26 % 15,29 % -37,10 % -29,42 %
K
V
Honeywell International 212,87 1,50 % 0,43 % 2,10 % 3,35 % 5,81 % 4,91 % 4,88 % 0,17 % 21,36 %
K
V
Dow Inc 55,44 1,09 % 0,38 % -1,44 % -6,34 % -4,69 % 1,58 % 4,29 % -10,55 % 14,31 %
K
V
Cisco Systems 45,97 -9,02 % 0,61 % 0,77 % -4,57 % -7,23 % -7,69 % -11,71 % -11,71 % -18,10 %
K
V
UnitedHealth 481,05 -8,63 % -1,67 % -2,44 % -8,31 % -2,67 % -6,76 % 4,92 % 23,55 % 92,27 %
K
V
Johnson & Johnson 145,65 -7,08 % -0,21 % 0,17 % -5,81 % -6,49 % -4,97 % -11,31 % -10,08 % 3,70 %
K
V
Intel 30,63 -39,06 % -1,13 % -0,42 % -3,77 % -27,42 % -33,06 % -15,78 % -44,98 % -34,93 %
K
V
Boeing 174,99 -32,87 % -1,91 % -4,20 % -5,39 % -6,81 % -32,76 % -20,46 % -26,27 % -52,52 %
K
V
McDonald’s 250,79 -15,42 % -1,07 % -1,45 % -7,93 % -11,83 % -13,22 % -14,61 % 9,22 % 22,61 %
K
V
NIKE 94,78 -12,70 % -0,23 % 1,17 % 2,82 % -5,48 % -21,95 % -16,56 % -26,19 % 13,44 %
K
V
Salesforce 231,81 -11,91 % 0,58 % -1,69 % -18,84 % -24,26 % -10,93 % 9,47 % -4,52 % 50,39 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?