Dow Jones Top Flop

Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick

Dow Jones Gewinner heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
Salesforce 316,88 8,06 2,61 % 22:00 306,62 318,72 21,88 % 43,04 % 69,83 %
K
V
Amgen 280,39 6,56 2,40 % 22:00 274,88 281,93 2,90 % 9,22 % 19,45 %
K
V
Intel 43,82 0,77 1,79 % 22:00 43,14 44,27 0,21 % 19,69 % 67,25 %
K
V
IBM 188,20 3,17 1,71 % 22:00 185,18 188,38 17,22 % 27,21 % 45,97 %
K
V
Home Depot 384,45 3,84 1,01 % 22:00 379,83 385,10 20,28 % 15,42 % 31,20 %
K
V
Amazon 178,22 1,46 0,83 % 22:00 176,07 178,73 21,22 % 29,03 % 93,44 %
K
V
Caterpillar 336,70 2,74 0,82 % 22:00 333,60 337,77 31,13 % 17,62 % 33,52 %
K
V
Chevron 152,81 0,80 0,53 % 22:00 152,25 154,35 5,52 % -6,99 % -6,00 %
K
V
Johnson & Johnson 162,12 0,74 0,46 % 22:00 161,09 162,57 2,36 % 1,02 % 6,34 %
K
V
Verizon 40,20 0,18 0,45 % 22:00 39,77 40,29 4,20 % 15,32 % 4,66 %
K
V
Microsoft 415,47 1,83 0,44 % 22:00 410,88 415,87 10,94 % 26,41 % 65,45 %
K
V
Walt Disney 111,95 0,37 0,33 % 22:00 111,03 112,15 20,92 % 37,13 % 13,17 %
K
V
Walmart 58,76 0,15 0,26 % 22:00 58,20 58,85 14,23 % 9,12 % 25,48 %
K
V
Visa 283,16 0,52 0,18 % 22:00 282,11 284,91 10,42 % 14,13 % 29,26 %
K
V
American Express 219,66 0,24 0,11 % 22:01 218,43 220,38 26,42 % 37,61 % 25,28 %
K
V
Cisco Systems 48,40 0,03 0,06 % 22:00 47,66 48,42 -0,14 % -16,32 % -0,27 %
K
V

Dow Jones Verlierer heute

Loading ...
Unternehmen Kurs 1 T 1 T Zeit T-Tief T-Hoch 3M 6 M 1 J Kauf Verkauf Analyse
NIKE 101,88 -2,05 -1,97 % 22:00 101,83 103,94 -10,22 % -0,47 % -14,80 %
K
V
Boeing 200,00 -3,72 -1,83 % 22:00 199,01 205,06 -14,48 % -10,47 % -4,79 %
K
V
Travelers Companies 218,82 -2,14 -0,97 % 22:00 218,39 221,09 20,24 % 34,82 % 19,45 %
K
V
UnitedHealth 489,53 -4,07 -0,82 % 22:00 477,25 490,02 -10,53 % 2,79 % 2,48 %
K
V
Coca-Cola 59,53 -0,49 -0,82 % 22:00 59,34 0,00 1,52 % 0,37 % -0,32 %
K
V
Apple 179,66 -1,09 -0,60 % 22:00 177,38 180,53 -6,06 % -5,17 % 23,13 %
K
V
McDonald’s 290,73 -1,55 -0,53 % 22:00 289,53 292,67 1,67 % 3,48 % 8,66 %
K
V
JPMorgan Chase 185,29 -0,77 -0,41 % 22:00 185,10 186,44 18,14 % 26,20 % 31,35 %
K
V
3M 91,86 -0,26 -0,28 % 22:00 90,89 92,04 -8,00 % -14,11 % -16,41 %
K
V
Goldman Sachs 388,10 -0,95 -0,24 % 22:00 385,27 391,04 11,39 % 18,54 % 11,17 %
K
V
Dow Inc 55,77 -0,11 -0,20 % 22:00 55,61 56,23 6,63 % 0,87 % -4,57 %
K
V
Merck & Co. 126,96 -0,19 -0,15 % 22:00 126,42 127,85 22,71 % 15,59 % 18,64 %
K
V
Procter & Gamble 158,85 -0,09 -0,06 % 22:00 157,61 159,03 4,05 % 2,81 % 13,52 %
K
V
Honeywell International 198,65 -0,08 -0,04 % 22:00 196,07 198,94 0,43 % 5,45 % 2,16 %
K
V

Dow Jones Gewinner 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
JPMorgan Chase 8,93 % 185,29 186,06 185,10 186,44 -0,77 -0,41 %
K
V
Visa 8,76 % 283,16 282,64 282,11 284,91 0,52 0,18 %
K
V
Procter & Gamble 8,40 % 158,85 158,94 157,61 159,03 -0,09 -0,06 %
K
V
Verizon 6,63 % 40,20 40,02 39,77 40,29 0,18 0,45 %
K
V
Johnson & Johnson 3,43 % 162,12 161,38 161,09 162,57 0,74 0,46 %
K
V
Walt Disney 23,99 % 111,95 111,58 111,03 112,15 0,37 0,33 %
K
V
Salesforce 20,42 % 316,88 308,82 306,62 318,72 8,06 2,61 %
K
V
Chevron 2,45 % 152,81 152,01 152,25 154,35 0,80 0,53 %
K
V
Amazon 17,29 % 178,22 176,76 176,07 178,73 1,46 0,83 %
K
V
American Express 17,25 % 219,66 219,42 218,43 220,38 0,24 0,11 %
K
V
Merck & Co. 16,46 % 126,96 127,15 126,42 127,85 -0,19 -0,15 %
K
V
IBM 15,07 % 188,20 185,03 185,18 188,38 3,17 1,71 %
K
V
Travelers Companies 14,87 % 218,82 220,96 218,39 221,09 -2,14 -0,97 %
K
V
Caterpillar 13,88 % 336,70 333,96 333,60 337,77 2,74 0,82 %
K
V
Walmart 11,83 % 58,76 58,61 58,20 58,85 0,15 0,26 %
K
V
Home Depot 10,94 % 384,45 380,61 379,83 385,10 3,84 1,01 %
K
V
Microsoft 10,49 % 415,47 413,64 410,88 415,87 1,83 0,44 %
K
V
Dow Inc 1,70 % 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V
Coca-Cola 1,02 % 59,53 60,02 59,34 0,00 -0,49 -0,82 %
K
V
Goldman Sachs 0,60 % 388,10 389,05 385,27 391,04 -0,95 -0,24 %
K
V

Dow Jones Verlierer 2024

Loading ...
Unternehmen YTD Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth -7,02 % 489,53 493,60 477,25 490,02 -4,07 -0,82 %
K
V
Apple -6,67 % 179,66 180,75 177,38 180,53 -1,09 -0,60 %
K
V
NIKE -6,16 % 101,88 103,93 101,83 103,94 -2,05 -1,97 %
K
V
Honeywell International -5,28 % 198,65 198,73 196,07 198,94 -0,08 -0,04 %
K
V
Cisco Systems -4,22 % 48,40 48,37 47,66 48,42 0,03 0,06 %
K
V
Boeing -23,27 % 200,00 203,72 199,01 205,06 -3,72 -1,83 %
K
V
Amgen -2,65 % 280,39 273,83 274,88 281,93 6,56 2,40 %
K
V
3M -15,97 % 91,86 92,12 90,89 92,04 -0,26 -0,28 %
K
V
Intel -12,81 % 43,82 43,05 43,14 44,27 0,77 1,79 %
K
V
McDonald’s -1,95 % 290,73 292,28 289,53 292,67 -1,55 -0,53 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Dow Inc 6,63 % 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V
Chevron 5,52 % 152,81 152,01 152,25 154,35 0,80 0,53 %
K
V
Verizon 4,20 % 40,20 40,02 39,77 40,29 0,18 0,45 %
K
V
Procter & Gamble 4,05 % 158,85 158,94 157,61 159,03 -0,09 -0,06 %
K
V
Caterpillar 31,13 % 336,70 333,96 333,60 337,77 2,74 0,82 %
K
V
American Express 26,42 % 219,66 219,42 218,43 220,38 0,24 0,11 %
K
V
Merck & Co. 22,71 % 126,96 127,15 126,42 127,85 -0,19 -0,15 %
K
V
Salesforce 21,88 % 316,88 308,82 306,62 318,72 8,06 2,61 %
K
V
Amazon 21,22 % 178,22 176,76 176,07 178,73 1,46 0,83 %
K
V
Walt Disney 20,92 % 111,95 111,58 111,03 112,15 0,37 0,33 %
K
V
Home Depot 20,28 % 384,45 380,61 379,83 385,10 3,84 1,01 %
K
V
Travelers Companies 20,24 % 218,82 220,96 218,39 221,09 -2,14 -0,97 %
K
V
Amgen 2,90 % 280,39 273,83 274,88 281,93 6,56 2,40 %
K
V
Johnson & Johnson 2,36 % 162,12 161,38 161,09 162,57 0,74 0,46 %
K
V
JPMorgan Chase 18,14 % 185,29 186,06 185,10 186,44 -0,77 -0,41 %
K
V
IBM 17,22 % 188,20 185,03 185,18 188,38 3,17 1,71 %
K
V
Walmart 14,23 % 58,76 58,61 58,20 58,85 0,15 0,26 %
K
V
Goldman Sachs 11,39 % 388,10 389,05 385,27 391,04 -0,95 -0,24 %
K
V
Microsoft 10,94 % 415,47 413,64 410,88 415,87 1,83 0,44 %
K
V
Visa 10,42 % 283,16 282,64 282,11 284,91 0,52 0,18 %
K
V
McDonald’s 1,67 % 290,73 292,28 289,53 292,67 -1,55 -0,53 %
K
V
Coca-Cola 1,52 % 59,53 60,02 59,34 0,00 -0,49 -0,82 %
K
V
Honeywell International 0,43 % 198,65 198,73 196,07 198,94 -0,08 -0,04 %
K
V
Intel 0,21 % 43,82 43,05 43,14 44,27 0,77 1,79 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate

Loading ...
Unternehmen 3M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
3M -8,00 % 91,86 92,12 90,89 92,04 -0,26 -0,28 %
K
V
Apple -6,06 % 179,66 180,75 177,38 180,53 -1,09 -0,60 %
K
V
Boeing -14,48 % 200,00 203,72 199,01 205,06 -3,72 -1,83 %
K
V
UnitedHealth -10,53 % 489,53 493,60 477,25 490,02 -4,07 -0,82 %
K
V
NIKE -10,22 % 101,88 103,93 101,83 103,94 -2,05 -1,97 %
K
V
Cisco Systems -0,14 % 48,40 48,37 47,66 48,42 0,03 0,06 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Amgen 9,22 % 280,39 273,83 274,88 281,93 6,56 2,40 %
K
V
Walmart 9,12 % 58,76 58,61 58,20 58,85 0,15 0,26 %
K
V
Honeywell International 5,45 % 198,65 198,73 196,07 198,94 -0,08 -0,04 %
K
V
Salesforce 43,04 % 316,88 308,82 306,62 318,72 8,06 2,61 %
K
V
American Express 37,61 % 219,66 219,42 218,43 220,38 0,24 0,11 %
K
V
Walt Disney 37,13 % 111,95 111,58 111,03 112,15 0,37 0,33 %
K
V
Travelers Companies 34,82 % 218,82 220,96 218,39 221,09 -2,14 -0,97 %
K
V
McDonald’s 3,48 % 290,73 292,28 289,53 292,67 -1,55 -0,53 %
K
V
Amazon 29,03 % 178,22 176,76 176,07 178,73 1,46 0,83 %
K
V
IBM 27,21 % 188,20 185,03 185,18 188,38 3,17 1,71 %
K
V
Microsoft 26,41 % 415,47 413,64 410,88 415,87 1,83 0,44 %
K
V
JPMorgan Chase 26,20 % 185,29 186,06 185,10 186,44 -0,77 -0,41 %
K
V
Procter & Gamble 2,81 % 158,85 158,94 157,61 159,03 -0,09 -0,06 %
K
V
UnitedHealth 2,79 % 489,53 493,60 477,25 490,02 -4,07 -0,82 %
K
V
Intel 19,69 % 43,82 43,05 43,14 44,27 0,77 1,79 %
K
V
Goldman Sachs 18,54 % 388,10 389,05 385,27 391,04 -0,95 -0,24 %
K
V
Caterpillar 17,62 % 336,70 333,96 333,60 337,77 2,74 0,82 %
K
V
Merck & Co. 15,59 % 126,96 127,15 126,42 127,85 -0,19 -0,15 %
K
V
Home Depot 15,42 % 384,45 380,61 379,83 385,10 3,84 1,01 %
K
V
Verizon 15,32 % 40,20 40,02 39,77 40,29 0,18 0,45 %
K
V
Visa 14,13 % 283,16 282,64 282,11 284,91 0,52 0,18 %
K
V
Johnson & Johnson 1,02 % 162,12 161,38 161,09 162,57 0,74 0,46 %
K
V
Dow Inc 0,87 % 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V
Coca-Cola 0,37 % 59,53 60,02 59,34 0,00 -0,49 -0,82 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate

Loading ...
Unternehmen 6 M Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Chevron -6,99 % 152,81 152,01 152,25 154,35 0,80 0,53 %
K
V
Apple -5,17 % 179,66 180,75 177,38 180,53 -1,09 -0,60 %
K
V
Cisco Systems -16,32 % 48,40 48,37 47,66 48,42 0,03 0,06 %
K
V
3M -14,11 % 91,86 92,12 90,89 92,04 -0,26 -0,28 %
K
V
Boeing -10,47 % 200,00 203,72 199,01 205,06 -3,72 -1,83 %
K
V
NIKE -0,47 % 101,88 103,93 101,83 103,94 -2,05 -1,97 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Amazon 93,44 % 178,22 176,76 176,07 178,73 1,46 0,83 %
K
V
McDonald’s 8,66 % 290,73 292,28 289,53 292,67 -1,55 -0,53 %
K
V
Salesforce 69,83 % 316,88 308,82 306,62 318,72 8,06 2,61 %
K
V
Intel 67,25 % 43,82 43,05 43,14 44,27 0,77 1,79 %
K
V
Microsoft 65,45 % 415,47 413,64 410,88 415,87 1,83 0,44 %
K
V
Johnson & Johnson 6,34 % 162,12 161,38 161,09 162,57 0,74 0,46 %
K
V
IBM 45,97 % 188,20 185,03 185,18 188,38 3,17 1,71 %
K
V
Verizon 4,66 % 40,20 40,02 39,77 40,29 0,18 0,45 %
K
V
Caterpillar 33,52 % 336,70 333,96 333,60 337,77 2,74 0,82 %
K
V
JPMorgan Chase 31,35 % 185,29 186,06 185,10 186,44 -0,77 -0,41 %
K
V
Home Depot 31,20 % 384,45 380,61 379,83 385,10 3,84 1,01 %
K
V
Visa 29,26 % 283,16 282,64 282,11 284,91 0,52 0,18 %
K
V
Walmart 25,48 % 58,76 58,61 58,20 58,85 0,15 0,26 %
K
V
American Express 25,28 % 219,66 219,42 218,43 220,38 0,24 0,11 %
K
V
Apple 23,13 % 179,66 180,75 177,38 180,53 -1,09 -0,60 %
K
V
UnitedHealth 2,48 % 489,53 493,60 477,25 490,02 -4,07 -0,82 %
K
V
Honeywell International 2,16 % 198,65 198,73 196,07 198,94 -0,08 -0,04 %
K
V
Travelers Companies 19,45 % 218,82 220,96 218,39 221,09 -2,14 -0,97 %
K
V
Amgen 19,45 % 280,39 273,83 274,88 281,93 6,56 2,40 %
K
V
Merck & Co. 18,64 % 126,96 127,15 126,42 127,85 -0,19 -0,15 %
K
V
Procter & Gamble 13,52 % 158,85 158,94 157,61 159,03 -0,09 -0,06 %
K
V
Walt Disney 13,17 % 111,95 111,58 111,03 112,15 0,37 0,33 %
K
V
Goldman Sachs 11,17 % 388,10 389,05 385,27 391,04 -0,95 -0,24 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate

Loading ...
Unternehmen 1 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Chevron -6,00 % 152,81 152,01 152,25 154,35 0,80 0,53 %
K
V
Boeing -4,79 % 200,00 203,72 199,01 205,06 -3,72 -1,83 %
K
V
Dow Inc -4,57 % 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V
3M -16,41 % 91,86 92,12 90,89 92,04 -0,26 -0,28 %
K
V
NIKE -14,80 % 101,88 103,93 101,83 103,94 -2,05 -1,97 %
K
V
Coca-Cola -0,32 % 59,53 60,02 59,34 0,00 -0,49 -0,82 %
K
V
Cisco Systems -0,27 % 48,40 48,37 47,66 48,42 0,03 0,06 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
Merck & Co. 82,77 % 126,96 127,15 126,42 127,85 -0,19 -0,15 %
K
V
Microsoft 77,65 % 415,47 413,64 410,88 415,87 1,83 0,44 %
K
V
IBM 63,74 % 188,20 185,03 185,18 188,38 3,17 1,71 %
K
V
Cisco Systems 6,34 % 48,40 48,37 47,66 48,42 0,03 0,06 %
K
V
American Express 57,75 % 219,66 219,42 218,43 220,38 0,24 0,11 %
K
V
Caterpillar 56,01 % 336,70 333,96 333,60 337,77 2,74 0,82 %
K
V
Chevron 49,17 % 152,81 152,01 152,25 154,35 0,80 0,53 %
K
V
Salesforce 48,44 % 316,88 308,82 306,62 318,72 8,06 2,61 %
K
V
Home Depot 47,70 % 384,45 380,61 379,83 385,10 3,84 1,01 %
K
V
Travelers Companies 46,74 % 218,82 220,96 218,39 221,09 -2,14 -0,97 %
K
V
UnitedHealth 46,29 % 489,53 493,60 477,25 490,02 -4,07 -0,82 %
K
V
Apple 43,59 % 179,66 180,75 177,38 180,53 -1,09 -0,60 %
K
V
McDonald’s 39,33 % 290,73 292,28 289,53 292,67 -1,55 -0,53 %
K
V
Walmart 35,50 % 58,76 58,61 58,20 58,85 0,15 0,26 %
K
V
Visa 31,23 % 283,16 282,64 282,11 284,91 0,52 0,18 %
K
V
Procter & Gamble 28,21 % 158,85 158,94 157,61 159,03 -0,09 -0,06 %
K
V
Amgen 24,24 % 280,39 273,83 274,88 281,93 6,56 2,40 %
K
V
JPMorgan Chase 23,52 % 185,29 186,06 185,10 186,44 -0,77 -0,41 %
K
V
Coca-Cola 18,82 % 59,53 60,02 59,34 0,00 -0,49 -0,82 %
K
V
Goldman Sachs 17,27 % 388,10 389,05 385,27 391,04 -0,95 -0,24 %
K
V
Amazon 15,18 % 178,22 176,76 176,07 178,73 1,46 0,83 %
K
V
Johnson & Johnson 1,95 % 162,12 161,38 161,09 162,57 0,74 0,46 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre

Loading ...
Unternehmen 3Y Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
3M -48,13 % 91,86 92,12 90,89 92,04 -0,26 -0,28 %
K
V
Walt Disney -42,28 % 111,95 111,58 111,03 112,15 0,37 0,33 %
K
V
Honeywell International -3,84 % 198,65 198,73 196,07 198,94 -0,08 -0,04 %
K
V
Intel -28,45 % 43,82 43,05 43,14 44,27 0,77 1,79 %
K
V
Verizon -26,88 % 40,20 40,02 39,77 40,29 0,18 0,45 %
K
V
NIKE -25,65 % 101,88 103,93 101,83 103,94 -2,05 -1,97 %
K
V
Dow Inc -11,10 % 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V
Boeing -10,37 % 200,00 203,72 199,01 205,06 -3,72 -1,83 %
K
V

Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
UnitedHealth 98,87 % 489,53 493,60 477,25 490,02 -4,07 -0,82 %
K
V
Goldman Sachs 95,81 % 388,10 389,05 385,27 391,04 -0,95 -0,24 %
K
V
Salesforce 92,60 % 316,88 308,82 306,62 318,72 8,06 2,61 %
K
V
Visa 89,44 % 283,16 282,64 282,11 284,91 0,52 0,18 %
K
V
Walmart 80,02 % 58,76 58,61 58,20 58,85 0,15 0,26 %
K
V
JPMorgan Chase 77,43 % 185,29 186,06 185,10 186,44 -0,77 -0,41 %
K
V
Travelers Companies 64,49 % 218,82 220,96 218,39 221,09 -2,14 -0,97 %
K
V
Merck & Co. 63,08 % 126,96 127,15 126,42 127,85 -0,19 -0,15 %
K
V
Procter & Gamble 61,37 % 158,85 158,94 157,61 159,03 -0,09 -0,06 %
K
V
McDonald’s 57,11 % 290,73 292,28 289,53 292,67 -1,55 -0,53 %
K
V
Amgen 46,68 % 280,39 273,83 274,88 281,93 6,56 2,40 %
K
V
IBM 41,54 % 188,20 185,03 185,18 188,38 3,17 1,71 %
K
V
Apple 310,72 % 179,66 180,75 177,38 180,53 -1,09 -0,60 %
K
V
Coca-Cola 31,18 % 59,53 60,02 59,34 0,00 -0,49 -0,82 %
K
V
Honeywell International 27,57 % 198,65 198,73 196,07 198,94 -0,08 -0,04 %
K
V
Microsoft 269,21 % 415,47 413,64 410,88 415,87 1,83 0,44 %
K
V
Chevron 25,22 % 152,81 152,01 152,25 154,35 0,80 0,53 %
K
V
Johnson & Johnson 17,18 % 162,12 161,38 161,09 162,57 0,74 0,46 %
K
V
NIKE 16,89 % 101,88 103,93 101,83 103,94 -2,05 -1,97 %
K
V
Caterpillar 144,93 % 336,70 333,96 333,60 337,77 2,74 0,82 %
K
V
Amazon 113,22 % 178,22 176,76 176,07 178,73 1,46 0,83 %
K
V
Home Depot 107,62 % 384,45 380,61 379,83 385,10 3,84 1,01 %
K
V
American Express 101,71 % 219,66 219,42 218,43 220,38 0,24 0,11 %
K
V
Dow Inc 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V

Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre

Loading ...
Unternehmen 5 J Kurs Vortag T-Tief T-Hoch 1 T 1 T Kauf Verkauf
3M -55,73 % 91,86 92,12 90,89 92,04 -0,26 -0,28 %
K
V
Boeing -54,61 % 200,00 203,72 199,01 205,06 -3,72 -1,83 %
K
V
Cisco Systems -5,85 % 48,40 48,37 47,66 48,42 0,03 0,06 %
K
V
Verizon -29,42 % 40,20 40,02 39,77 40,29 0,18 0,45 %
K
V
Intel -17,79 % 43,82 43,05 43,14 44,27 0,77 1,79 %
K
V
Walt Disney -1,81 % 111,95 111,58 111,03 112,15 0,37 0,33 %
K
V
Dow Inc 55,77 55,88 55,61 56,23 -0,11 -0,20 %
K
V

Dow Jones Aktien Performance Vergleich

Loading ...
Unternehmen Kurs YTD 1 T 1 W 1 M 3M 6 M 1 J 3Y 5 J Kauf Verkauf
JPMorgan Chase 185,29 8,93 % -0,41 % 0,71 % 6,04 % 18,14 % 26,20 % 31,35 % 23,52 % 77,43 %
K
V
Visa 283,16 8,76 % 0,18 % -0,16 % 2,16 % 10,42 % 14,13 % 29,26 % 31,23 % 89,44 %
K
V
Procter & Gamble 158,85 8,40 % -0,06 % -1,35 % 0,48 % 4,05 % 2,81 % 13,52 % 28,21 % 61,37 %
K
V
Verizon 40,20 6,63 % 0,45 % -1,13 % -4,58 % 4,20 % 15,32 % 4,66 % -26,88 % -29,42 %
K
V
Johnson & Johnson 162,12 3,43 % 0,46 % 0,17 % 3,52 % 2,36 % 1,02 % 6,34 % 1,95 % 17,18 %
K
V
Walt Disney 111,95 23,99 % 0,33 % 3,91 % 15,26 % 20,92 % 37,13 % 13,17 % -42,28 % -1,81 %
K
V
Salesforce 316,88 20,42 % 2,61 % 8,22 % 10,93 % 21,88 % 43,04 % 69,83 % 48,44 % 92,60 %
K
V
Chevron 152,81 2,45 % 0,53 % -1,20 % 0,37 % 5,52 % -6,99 % -6,00 % 49,17 % 25,22 %
K
V
Amazon 178,22 17,29 % 0,83 % 1,85 % 3,73 % 21,22 % 29,03 % 93,44 % 15,18 % 113,22 %
K
V
American Express 219,66 17,25 % 0,11 % 2,38 % 6,42 % 26,42 % 37,61 % 25,28 % 57,75 % 101,71 %
K
V
Merck & Co. 126,96 16,46 % -0,15 % -1,92 % 0,44 % 22,71 % 15,59 % 18,64 % 82,77 % 63,08 %
K
V
IBM 188,20 15,07 % 1,71 % 1,34 % 1,30 % 17,22 % 27,21 % 45,97 % 63,74 % 41,54 %
K
V
Travelers Companies 218,82 14,87 % -0,97 % -0,97 % 1,86 % 20,24 % 34,82 % 19,45 % 46,74 % 64,49 %
K
V
Caterpillar 336,70 13,88 % 0,82 % 3,96 % 6,86 % 31,13 % 17,62 % 33,52 % 56,01 % 144,93 %
K
V
Walmart 58,76 11,83 % 0,26 % 0,42 % 3,97 % 14,23 % 9,12 % 25,48 % 35,50 % 80,02 %
K
V
Home Depot 384,45 10,94 % 1,01 % 3,36 % 7,62 % 20,28 % 15,42 % 31,20 % 47,70 % 107,62 %
K
V
Microsoft 415,47 10,49 % 0,44 % 1,25 % 1,03 % 10,94 % 26,41 % 65,45 % 77,65 % 269,21 %
K
V
Dow Inc 55,77 1,70 % -0,20 % -1,10 % 4,40 % 6,63 % 0,87 % -4,57 % -11,10 %
K
V
Coca-Cola 59,53 1,02 % -0,82 % -2,73 % -1,67 % 1,52 % 0,37 % -0,32 % 18,82 % 31,18 %
K
V
Goldman Sachs 388,10 0,60 % -0,24 % -0,75 % 0,06 % 11,39 % 18,54 % 11,17 % 17,27 % 95,81 %
K
V
UnitedHealth 489,53 -7,02 % -0,82 % -7,15 % -4,06 % -10,53 % 2,79 % 2,48 % 46,29 % 98,87 %
K
V
Apple 179,66 -6,67 % -0,60 % -1,57 % -3,33 % -6,06 % -5,17 % 23,13 % 43,59 % 310,72 %
K
V
NIKE 101,88 -6,16 % -1,97 % -3,55 % 1,16 % -10,22 % -0,47 % -14,80 % -25,65 % 16,89 %
K
V
Honeywell International 198,65 -5,28 % -0,04 % -0,99 % 1,28 % 0,43 % 5,45 % 2,16 % -3,84 % 27,57 %
K
V
Cisco Systems 48,40 -4,22 % 0,06 % -0,94 % -3,51 % -0,14 % -16,32 % -0,27 % 6,34 % -5,85 %
K
V
Boeing 200,00 -23,27 % -1,83 % -0,41 % -4,48 % -14,48 % -10,47 % -4,79 % -10,37 % -54,61 %
K
V
Amgen 280,39 -2,65 % 2,40 % -3,04 % -13,29 % 2,90 % 9,22 % 19,45 % 24,24 % 46,68 %
K
V
3M 91,86 -15,97 % -0,28 % -0,78 % -3,17 % -8,00 % -14,11 % -16,41 % -48,13 % -55,73 %
K
V
Intel 43,82 -12,81 % 1,79 % 1,93 % 2,94 % 0,21 % 19,69 % 67,25 % -28,45 % -17,79 %
K
V
McDonald’s 290,73 -1,95 % -0,53 % -2,36 % -2,13 % 1,67 % 3,48 % 8,66 % 39,33 % 57,11 %
K
V

Top und Flop Aktien im Dow Jones

Was sind die Top und Flop Dow Jones Aktien des Jahres? Welche Dow Jones Werte sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gestiegen? Welche Kurse sind gefallen? Die Top Flop Listen zeigen, welche Unternehmen im amerikanischen Leitindex besonders gut performt haben. Die Tabellen geben eine Auskunft über die Kursveränderungen in allen wichtigen Zeiträumen – von heute über das aktuelle Jahr bis hin zur Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Die Tops und Flops der Aktienkurse zu kennen, hilft sowohl bei der Wahl der Trading Strategie als auch bei individuellen Handelsentscheidungen.

Die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien

In unserer Übersicht mit aktuellen Kursen finden Sie nicht nur die Gewinner und Verlierer des Tages, sondern auch die besten und schlechtesten Dow Jones Aktien des Jahres. Die aktuell beste Dow Jones Aktie 2024 ist ---. Die schlechteste Dow Jones Aktie 2024 ist derzeit die --- Aktie. Blickt man weiter in die Vergangenheit, hat sich in den letzten 3 Jahren die --- Aktie im Dow Jones am besten entwickelt und --- am schlechtesten. Betrachtet man die langfristige Entwicklung der letzten 5 Jahre, ist in diesem Zeitraum --- die Top Dow Jones Aktie und --- die Flop Dow Jones Aktie.

Die Kursentwicklung der enthaltenen Werte zu analysieren, kann für die eigene Dow Jones Prognose hilfreich sein und offenbart, welche Aktien Branchen derzeit boomen, welche stagnieren und welche sich eventuell negativ entwickeln. Auch kann die Analyse der Gewinner und Verlierer Dow Jones Aktien bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie kaufen, halten oder verkaufen sollten.

Wenn Sie die Gewinneraktien jetzt kaufen oder schlechte Dow Jones Aktien leerverkaufen möchten, können Sie über LYNX kostenlos ein Depot eröffnen.

Aktuelle Aktienanalysen

Sie möchten mehr über den Dow Jones erfahren?